ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держспоживстандарту України
від 28.07.2010 № 327

Чинний з 01.11.2010

Національний класифікатор України
ДК 003:2010

Класифікатор професій станом на 23 червня 2023 року

Зміна № 1, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 № 923, набрала чинності 01.09.2012
Зміна № 2, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.11.2014 № 1361, набрала чинності 01.03.2015
Зміна № 3, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.09.2015 № 1084, набрала чинності 01.10.2015
Зміна № 4, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.03.2016 № 394, набрала чинності 01.03.2016
Зміна № 5, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.08.2016 № 1328, набрала чинності 15.08.2016
Зміна № 6, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542, набрала чинності 01.11.2017
Зміна № 7, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2017 № 1744, набрала чинності
Зміна № 8, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 № 259, набрала чинності
Зміна № 9, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі  та сільського господарства України від 18.08.2020 № 1574, набрала чинності
Зміна № 10, затверджена наказом Міністерства економіки України від 25.10.2021 № 810-21, набрала чинності
Зміна № 11, затверджена наказом Міністерства економіки України від 29.12.2022 № 5573, набрала чинності
Зміна № 12, затверджена наказом Міністерства економіки України від 23.06.2023 № 6312, набрала чинності

1. Сфера застосування Класифікатора професій

1.1. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» (далі — КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 № 326 «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики».

1.2. Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників .

1.3. Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

1.4. КП забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких завдань:

розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;

систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;

аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо;

підготовки статистичних даних для періодичних оглядів із статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);

вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування громадян.

2. Загальні положення

2.1. За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

2.2. КП побудовано за методологічними засадами ISCO-88 стосовно положень щодо роботи та кваліфікації, структурної побудови та головних характеристик професійних угруповань.

2.3. Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста.

2.4. Об'єктами класифікації в КП є професії.

2.5. Кодування об'єктів класифікації здійснено за фасетним методом.

3. Основні положення

У КП застосовано такі поняття:

Робота — певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

Кваліфікація — здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.

Абзац четвертий виключено

Професія — здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.

Освітня та професійна кваліфікація визначаються відповідно до законодавства.

Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов’язків.

Спеціалізація пов’язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов’язків.

Структурно КП складається із кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.

Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на рисунку 1.

Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:

рівень освіти (перший рівень класифікації — розділи професій);

спеціалізація (другий, третій, четвертий — рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій);

кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п’ятий рівень класифікації — групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного коду підрозділу.

Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу.

Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу.

Частка підкласів поділяється на групи.

Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.

Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікаційне угруповання

Код

Назва класифікаційного угруповання

Розділ

2

Професіонали

Підрозділ

21

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

Клас

211

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії

Підклас

2111

Професіонали в галузі фізики та астрономії

Група

2111.1

Наукові співробітники (фізика, астрономія)

У додатках А і Б відповідно наводяться покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями та абетковий покажчик професійних назв робіт.

У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення діночої статі особи, яка виконує відповідні роботи (відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологиня.

Для зручності у користуванні КП у додатках А і Б наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016. — М.: Економіка, 1991), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

На підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б. Від назв, зазначених у додатках А і Б, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В.

В окремих випадках за потреби позначення видів робіт за певною професією (професійною назвою роботи) роботодавець може застосовувати похідні слова «виконувач окремих робіт». Конкретна деталізація робіт визначається роботодавцем у робочій інструкції або трудовому договорі.

Використання похідних слів «виконувач окремих робіт» застосовується роботодавцем за потреби: прийому на роботу робітників для виконання окремих робіт в межах певної професії, які не мають професійної (повної або часткової) кваліфікації; визнання результатів навчання за короткотерміновими курсами, семінарами, курсами підвищення кваліфікації відповідно до номенклатури професій (професійних назв робіт) та потреб ринку праці.

Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може визначатися:

складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв’язку та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);

вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);

загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер).;

споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).

У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.

Абзац вилучено

4. Описання розділів класифікації професій

4.1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з:

визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;

вищим державним управлінням;

правосуддям та прокурорським наглядом;

керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

4.2. Професіонали

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем вищої освіти.

абзац четвертий виключено

абзац п’ятий виключено

абзац шостий виключено

абзац сьомий виключено

абзац восьмий виключено

абзац дев’ятий виключено

абзац десятий виключено

абзац одинадцятий виключено

4.3. Фахівці

Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, що вимагають освітньої кваліфікації за рівнем фахової передвищої освіти, початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти і в окремих випадках — першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

абзац четвертий виключено

абзац п’ятий виключено

абзац шостий виключено

абзац сьомий виключено

4.4. Технічні службовці

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації «молодший спеціаліст», а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

4.5. Працівники сфери торгівлі та послуг

До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.

Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.

Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

4.6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.

Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.

До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

4.7. Кваліфіковані робітники з інструментом

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

4.8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов'язаних із виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

4.9. Найпростіші професії

Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями.

Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.

Для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

Класифікація професій

1

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

11

Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій

111

Законодавці

1110

Законодавці

112

Вищі посадові особи державних органів влади

1120

Вищі посадові особи державних органів влади

1120.1

Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади

1120.2

Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

1120.3

Дипломатичні представники

1120.4

Вищі посадові особи органів судової влади

114

Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій та керівники релігійних організацій

Зміна № 10

1141

Вищі посадові особи політичних організацій

1141.1

Вищі посадові особи політичних партій

1142

Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок

1142.1

Вищі посадові особи професійних спілок

1143

Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері

1143.1

Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування

1143.2

Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій

1143.3

Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах

1143.4

Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері

1143.5

Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування

Зміна № 1

1144

Керівники релігійних організацій

Зміна № 10

1144.1

Керівники релігійних організацій (об’єднань)

Зміна № 10

1144.2

Керівники територіальних релігійних організацій (управлінь, організацій)

Зміна № 10

1144.3

Керівники релігійних громад

Зміна № 10

12

Керівники підприємств, установ та організацій

121

Керівники підприємств, установ та організацій

1210

Керівники підприємств, установ та організацій

1210.1

Керівники підприємств, установ та організацій

122

Керівники виробничих та інших основних підрозділів

1221

Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.1

Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1222

Керівники виробничих підрозділів у промисловості

1222.1

Головні фахівці — керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості

1222.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

1223

Керівники виробничих підрозділів у будівництві

1223.1

Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у будівництві

1223.2

Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві

1224

Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

1225

Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

1226

Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку

1226.1

Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку

1226.2

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку

1227

Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

1228

Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні

1229

Керівники інших основних підрозділів

1229.1

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

1229.2

Керівні працівники апарату органів судової влади

1229.3

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування

Зміна № 4

1229.4

Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

1229.5

Керівники підрозділів в охороні здоров’я

1229.6

Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

1229.7

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

1229.8

Керівні працівники митних органів

Зміна № 1

123

Керівники функціональних підрозділів

1231

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

1232

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

1233

Керівники підрозділів маркетингу

1234

Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю

1235

Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

1236

Керівники підрозділів комп’ютерних послуг

1237

Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1237.1

Головні фахівці — керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1237.2

Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

1238

Керівники проектів та програм

1239

Керівники інших функціональних підрозділів

13

Керівники малих підприємств без апарату управління

131

Керівники малих підприємств без апарату управління

1311

Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі

1312

Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

1313

Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві

1314

Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

1315

Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління

1316

Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв’язку

1317

Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

1318

Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні

1319

Керівники інших малих підприємств без апарату управління

14

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

141

Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах

1411

Менеджери (управителі) у водному господарстві

1412

Менеджери (управителі) у лісовому господарстві

142

Менеджери (управителі) у добувній промисловості

143

Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води

1439

Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води

1439.8

Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії

144

Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв’язку

1443

Менеджери (управителі) на транспорті

1448

Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей

1448.1

Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей

145

Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства

1451

Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті

1452

Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі

1453

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті

1453.1

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами

1453.2

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

1454

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1455

Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення

1455.1

Менеджери (управителі) в готельному господарстві

1456

Менеджери (управителі) з організації харчування

Зміна № 2

1456.1

Позицію скасовано (Зміна № 2)

1456.2

Позицію скасовано (Зміна № 2)

1456.3

Позицію скасовано (Зміна № 2)

146

Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності

1461

Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва

1462

Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу

1463

Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів

1465

Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень

1466

Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування

1467

Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів

1468

Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування

1469

Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва

147

Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам

1471

Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб

1472

Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування

1473

Менеджери (управителі) у сфері надання інформації

1474

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок

1475

Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

1475.1

Менеджери (управителі) з права

1475.2

Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку

1475.3

Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

1475.4

Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

1476

Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами

1476.1

Менеджери (управителі) з реклами

1477

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1477.1

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

1478

Менеджери (управителі) у слідчій діяльності

1479

Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам

148

Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері

1482

Менеджери (управителі) в охороні здоров’я

1483

Менеджери (управителі) у соціальній сфері

149

Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності

1491

Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

1492

Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту

1493

Менеджери (управителі) систем якості

1494

Менеджери (управителі) екологічних систем

1495

Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки

1499

Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

Зміна № 2

2

Професіонали

21

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

211

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії

2111

Професіонали в галузі фізики та астрономії

2111.1

Наукові співробітники (фізика, астрономія)

2111.2

Фізики та астрономи

2112

Професіонали в галузі метеорології

2112.1

Наукові співробітники (метеорологія)

2112.2

Метеорологи

2113

Професіонали в галузі хімії

2113.1

Наукові співробітники (хімія)

2113.2

Хіміки

2114

Професіонали в галузі геології та геофізики

2114.1

Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

Зміна № 1

2114.2

Геологи та геофізики

212

Професіонали в галузі математики та статистики

2121

Професіонали в галузі математики

2121.1

Наукові співробітники (математика)

2121.2

Математики

2122

Професіонали в галузі статистики

2122.1

Наукові співробітники (статистика)

2122.2

Професіонали-статистики

213

Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації)

2131

Професіонали в галузі обчислювальних систем

2131.1

Наукові співробітники (обчислювальні системи)

2131.2

Розробники обчислювальних систем

2132

Професіонали в галузі програмування

2132.1

Наукові співробітники (програмування)

2132.2

Розробники комп’ютерних програм

2139

Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації)

2139.1

Наукові співробітники (інші галузі обчислень)

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

214

Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи

2141

Професіонали в галузі архітектури та планування міст

2141.1

Наукові співробітники (архітектура, планування міст)

2141.2

Архітектори та планувальники міст

2142

Професіонали в галузі будівництва

Зміна № 2

2142.1

Наукові співробітники (будівництво)

Зміна № 2

2142.2

Інженери в галузі будівництва

Зміна № 2

2143

Професіонали в галузі електротехніки

2143.1

Наукові співробітники (електротехніка)

2143.2

Інженери-електрики

2144

Професіонали в галузі електроніки та електронних комунікацій

Зміна № 11

2144.1

Наукові співробітники (електроніка, електронні комунікації)

Зміна № 11

2144.2

Інженери в галузі електроніки та електронних комунікацій

Зміна № 11

2145

Професіонали в галузі інженерної механіки

2145.1

Наукові співробітники (інженерна механіка)

2145.2

Інженери-механіки

2146

Професіонали в галузі хімічних технологій

2146.1

Наукові співробітники (хімічні технології)

2146.2

Інженери-хіміки

2147

Професіонали в галузі гірництва та металургії

2147.1

Наукові співробітники (гірництво, металургія)

2147.2

Гірничі інженери та інженери-металурги

2148

Професіонали в галузі картографії та топографії

2148.1

Наукові співробітники (картографія, топографія)

2148.2

Картографи та топографи

2149

Професіонали в інших галузях інженерної справи

2149.1

Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)

2149.2

Інженери (інші галузі інженерної справи)

22

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

221

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

2211

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2211.1

Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)

2211.2

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2212

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології

2212.1

Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.2

Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи

2213

Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі

2213.1

Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)

2213.2

Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій

222

Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)

2221

Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)

2221.1

Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології)

2221.2

Лікарі

2222

Професіонали в галузі стоматології

2222.1

Наукові співробітники (стоматологія)

2222.2

Стоматологи

2223

Професіонали в галузі ветеринарної медицини

2223.1

Наукові співробітники (ветеринарна медицина)

2223.2

Ветеринари

2224

Професіонали в галузі фармації

2224.1

Наукові співробітники (фармація)

2224.2

Фармацевти

Зміна № 10

2225

Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.1

Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи

2225.2

Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229

Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

2229.1

Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

2229.2

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

223

Професійні медичні сестри та акушерки

2230

Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства

2230.1

Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство)

2230.2

Медичні сестри та акушерки

23

Професіонали в галузі освіти та навчання

Зміна № 10

231

Викладачі закладів вищої освіти

Зміна № 10

2310

Викладачі закладів вищої освіти

Зміна № 10

2310.1

Професори та доценти

2310.2

Інші викладачі закладів вищої освіти

Зміна № 10

232

Викладачі закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вчителі закладів загальної середньої освіти

Зміна № 10

2320

Вчителі закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

Зміна № 10

2321

Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Зміна № 10

2322

Викладачі закладів фахової передвищої освіти

Зміна № 10

233

Вчителі початкової школи та працівники закладів дошкільної освіти

Зміна № 10

2331

Вчителі початкової школи

2332

Вихователі закладів дошкільної освіти

Зміна № 10

234

Вчителі закладів спеціальної освіти

Зміна № 10

2340

Вчителі закладів спеціальної освіти

Зміна № 10

235

Інші професіонали в галузі освіти та навчання

Зміна № 10

2351

Професіонали в галузі методів навчання

2351.1

Наукові співробітники (методи навчання)

2351.2

Інші професіонали в галузі методів навчання

2352

Інспектори навчальних закладів

2359

Інші професіонали в галузі освіти та навчання

Зміна № 10

2359.1

Інші наукові співробітники в галузі навчання

2359.2

Інші професіонали в галузі навчання

24

Інші професіонали

241

Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

2411

Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку

2411.1

Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

2412

Професіонали в галузі праці та зайнятості

2412.1

Наукові співробітники (праця, зайнятість)

2412.2

Професіонали в галузі праці та зайнятості

2413

Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами

2413.1

Наукові співробітники (біржові операції)

2413.2

Професіонали у сфері біржової діяльності

2414

Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій

2414.1

Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2

Професіонали з фінансово-економічної безпеки

2419

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2419.1

Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

2419.2

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2419.3

Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

Зміна № 8

242

Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності

2421

Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду

2421.1

Наукові співробітники (правознавство)

2421.2

Адвокати та прокурори

2422

Судді

2423

Професіонали в галузі правоохоронної діяльності

2424

Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо)

Зміна № 8

2429

Інші професіонали в галузі правознавства

243

Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм

2431

Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

2431.1

Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)

2431.2

Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках

2432

Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм

2432.1

Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)

2432.2

Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм

2433

Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

2433.1

Наукові співробітники (інформаційна аналітика)

2433.2

Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики

244

Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії

2441

Професіонали в галузі економіки

2441.1

Наукові співробітники (економіка)

2441.2

Економісти

2442

Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології

2442.1

Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.2

Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи

2443

Професіонали в галузі філософії, історії та політології

2443.1

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)

2443.2

Філософи, історики та політологи

2444

Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів

2444.1

Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)

2444.2

Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі

2445

Професіонали в галузі психології

2445.1

Наукові співробітники (психологія)

2445.2

Психологи

2446

Професіонали в галузі соціального захисту населення

2446.1

Наукові співробітники (соціальний захист населення)

2446.2

Професіонали в галузі соціального захисту населення

2447

Професіонали у сфері управління проектами та програмами

2447.1

Наукові співробітники (проекти та програми)

2447.2

Професіонали з управління проектами та програмами

245

Професіонали в галузі художньої творчості

2451

Професіонали в галузі літератури

2451.1

Літературознавці

2451.2

Письменники, редактори та журналісти

2452

Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

2452.1

Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)

2452.2

Скульптори, художники та модельєри

2453

Професіонали в галузі музики

2453.1

Мистецтвознавці (музикознавство)

2453.2

Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки

2454

Професіонали в галузі хореографії

2454.1

Мистецтвознавці (хореографія)

2454.2

Хореографи і танцюристи

2455

Професіонали в галузі кіно, театру та естради

2455.1

Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада)

2455.2

Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери

246

Професіонали в галузі релігії

2460

Професіонали в галузі релігії

247

Професіонали з безпеки та якості

2471

Професіонали з контролю за якістю

248

Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи

2481

Професіонали в галузі туризму

2481.1

Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)

2481.2

Туризмознавці

2482

Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

2482.2

Професіонали із готельної та ресторанної справи

2483

Професіонали в галузі санаторно-курортної справи

2483.1

Наукові співробітники (рекреалогія)

2483.2

Професіонали із санаторно-курортної справи

249

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

2490

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

3

Фахівці

31

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки

311

Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

3111

Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями

3112

Техніки-будівельники

3113

Технічні фахівці — електрики

3114

Технічні фахівці в галузі електроніки та електронних комунікацій

Зміна № 11

3115

Технічні фахівці — механіки

3116

Лаборанти та техніки в хімічному виробництві

3117

Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії

3118

Креслярі

3119

Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

312

Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

3121

Техніки-програмісти

3123

Контролери та регулювальники промислових роботів

313

Оператори оптичного та електронного устаткування

3131

Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку

3132

Оператори радіо- та електронно-комунікаційного устаткування

Зміна № 11

3133

Оператори медичного устаткування

3139

Інші оператори оптичного та електронного устаткування

314

Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та польоти

3141

Суднові фахівці

3142

Вахтові офіцери та лоцмани

3143

Льотні фахівці

3144

Авіадиспетчери та фахівці, які керують безпілотними повітряними суднами

Зміна № 10

3145

Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух

315

Інспектори з безпеки та якості

3151

Інспектори з будівництва та пожежної безпеки

3152

Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості

32

Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини

321

Фахівці в галузі біології та агрономії

3211

Лаборанти в галузі біологічних досліджень

3212

Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі

3213

Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі

322

Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)

3221

Медичні асистенти

3222

Гігієністи

3224

Окулісти та оптики

3225

Дантисти-асистенти

3226

Фізіотерапевти та масажисти

3227

Допоміжний персонал у галузі ветеринарії

3228

Фармацевтичні асистенти

Зміна № 10

3229

Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)

323

Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам

3231

Медичні сестри, що асистують професіоналам

3232

Помічники професіоналів-акушерів

324

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини

3241

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини

33

Фахівці в галузі освіти та навчання

Зміна № 10

331

Фахівці з початкової освіти

3310

Фахівці з початкової освіти

332

Фахівці з дошкільної освіти

Зміна № 10

3320

Фахівці з дошкільної освіти

Зміна № 10

333

Фахівці спеціальної освіти

Зміна № 10

3330

Фахівці спеціальної освіти

Зміна № 10

334

Фахівці спеціалізованої освіти та інші фахівці в галузі освіти та навчання

Зміна № 10

3340

Фахівці спеціалізованої освіти та інші фахівці в галузі освіти та навчання

Зміна № 10

34

Інші фахівці

341

Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

3411

Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

3412

Страхові агенти

3413

Агенти з торгівлі майном

3414

Консультанти з подорожей та організатори подорожей

3415

Технічні та торговельні представники

3416

Закупники

3417

Оцінювачі та аукціоністи

3419

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

342

Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери

3421

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

3422

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

3423

Агенти із зайнятості й трудових контрактів

3429

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

343

Технічні фахівці в галузі управління

3431

Секретарі адміністративних органів

3432

Судові секретарі, виконавці та розпорядники

3433

Бухгалтери та касири-експерти

3434

Допоміжний персонал у сфері статистики та математики

3435

Організатори діловодства

3435.1

Організатори діловодства (державні установи)

3435.2

Організатори діловодства (види економічної діяльності)

3435.3

Організатори діловодства (система судочинства)

3436

Помічники керівників

3436.1

Помічники керівників підприємств, установ та організацій

3436.2

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів

3436.3

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

3436.9

Інші помічники

3439

Інші технічні фахівці в галузі управління

344

Державні інспектори

3441

Інспектори митної служби

3442

Інспектори податкової служби

3443

Інспектори із соціальної допомоги

3444

Інспектори з ліцензій

3449

Інші державні інспектори

345

Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання

3450

Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи

3451

Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання

3452

Фахівці кримінально-виконавчої служби

346

Соціальні працівники

3460

Соціальні працівники

347

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва

3471

Декоратори та комерційні дизайнери

3472

Радіо-, теле- та інші ведучі

3473

Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах

3474

Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти

3475

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени

3476

Організатори у сфері культури та мистецтва

3479

Інші фахівці у сфері культури та мистецтва

348

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану

3480

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану

349

Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності

3491

Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень

35

Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

351

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції

3510

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції

352

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства

3520

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства

353

Фахівці з виробництва молочних продуктів

3530

Фахівці з виробництва молочних продуктів

354

Фахівці з виробництва м’ясних продуктів

3540

Фахівці з виробництва м’ясних продуктів

355

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

3550

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

356

Фахівці зі зберігання та переробки зерна

3560

Фахівці зі зберігання та переробки зерна

357

Фахівці з технології харчування

3570

Фахівці з технології харчування

359

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

3590

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

4

Технічні службовці

41

Службовці, пов’язані з інформацією

411

Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури

4111

Стенографісти та друкарки

4112

Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії

4113

Оператори із збору даних

4114

Оператори лічильних машин

4115

Секретарі

412

Службовці, зайняті з цифровими даними

4121

Реєстратори бухгалтерських даних

4122

Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями

413

Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням

4131

Службовці на складах

4132

Приймальники замовлень

4133

Службовці з транспортних операцій

414

Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами

4141

Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою

4142

Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти

4143

Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами

4144

Переписувачі та діловоди

419

Інші службовці, пов’язані з інформацією

4190

Інші службовці, пов’язані з інформацією

42

Службовці, що обслуговують клієнтів

421

Касири, касири в банках та білетери

4211

Касири та білетери

4212

Касири в банках та інкасатори

4213

Букмекери (на перегонах) та круп’є (банківники)

4214

Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг)

4215

Збирачі податків

422

Агенти з інформування клієнтів

4221

Агенти з туризму

4222

Службовці з інформування (довідок)

4223

Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку

4229

Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів

5

Працівники сфери торгівлі та послуг

51

Працівники, що надають персональні та захисні послуги

511

Працівники, що надають послуги в дорозі

5111

Працівники, що надають послуги в дорозі

5112

Провідники та кондуктори на транспорті

5113

Супроводжувачі у подорожах

512

Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного господарства

5121

Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках

5122

Кухарі

5123

Офіціанти та буфетники

5129

Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників закладів ресторанного господарства

513

Працівники, що здійснюють догляд за окремими особами

5131

Працівники, що забезпечують піклування та догляд за дітьми

5132

Працівники з надання послуг пацієнтам лікувальних закладів

5133

Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в організаціях соціального обслуговування

5139

Виконавці побутових послуг та працівники споріднених професій

514

Інші працівники, пов’язані з наданням послуг окремим особам

5141

Перукарі, гримери-пастижери, косметики та подібні професії

Зміна № 1

5142

Компаньйони та слуги

5143

Утримувачі похоронних контор, трунарі та бальзамувальники

5149

Інші працівники, пов’язані з наданням послуг окремим особам

515

Астрологи та ворожки

5151

Астрологи

5152

Ворожки та хіроманти

516

Працівники служб, що надають захисні послуги

5161

Пожежні

5162

Поліцейські (молодший склад)

Зміна № 6

5163

Працівники кримінально-виконавчої служби

5164

Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)

Зміна № 11

5169

Працівники захисних та охоронних служб

52

Моделі, продавці та демонстратори

521

Манекенники та інші моделі

5210

Манекенники та інші моделі

522

Продавці в магазинах

5220

Продавці в магазинах

523

Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках

5230

Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках

53

Працівники, що надають інші послуги юридичним та фізичним особам

531

Працівники з надання послуг у сфері мистецтва

5311

Працівники фільмо-, фоно-, фототек

5312

Працівники, зайняті на декоративних, художніх (дизайнерських) допоміжних роботах у сфері мистецтва

6

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

61

Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки

611

Садівники та землероби

6111

Рільники та овочівники

6112

Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та плодово-ягідних культур

6113

Садівники та землероби, що займаються вирощуванням садових саджанців та культур у теплицях та оранжереях

6114

Землероби та сільськогосподарські робітники, що займаються вирощуванням змішаних культур

612

Тваринники

6121

Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою худобою та її поставку

6122

Виробники, які постійно доглядають за свійською птицею та здійснюють її поставку

Зміна № 4

6123

Бджолярі та шовківники

6124

Виробники змішаної тваринницької продукції

6129

Інші тваринники

613

Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом

6131

Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом

614

Робітники, зайняті в лісовому господарстві

6141

Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби

6142

Здіймальники

615

Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що ставлять капкани

6151

Робітники, що культивують водні живі організми

6152

Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх та прибережних водах

6153

Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому морі

6154

Мисливці та мисливці, що ставлять капкани

619

Інші кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки

Зміна № 2

6190

Інші кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки

Зміна № 2

7

Кваліфіковані робітники з інструментом

71

Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві

711

Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси

7111

Гірники та кар’єрні робітники

7112

Підривники

Зміна № 2

7113

Колії, різальники каменю та каменотеси

7115

Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті

712

Будівельники будівель та споруд

7120

Укрупнені професії будівельників будівель та споруд

7122

Муляри

7123

Укладальники бетонної суміші

7124

Теслярі та столяри

7129

Будівельники, ремонтники споруд та верхолази

713

Будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт

7131

Покрівельники

7132

Лицювальники та паркетники

7133

Штукатури

7134

Ізолювальники

7135

Склярі

7136

Водопровідники та трубопровідники

7137

Будівельні та подібні до них електрики

7139

Укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві

714

Маляри та чистильники структурних частин будівель

7141

Маляри

7142

Лакувальники

7143

Чистильники структурних частин будинків

72

Робітники металургійних та машинобудівних професій

721

Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій

7211

Формувальники та стрижневики

7212

Зварники та газорізальники

7213

Робітники, що працюють з тонколистовим металом

7214

Заготівники та монтажники металоконструкцій

7215

Такелажники та робітники, що зрощують канати

7216

Робітники, що працюють під водою

7219

Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій

722

Ковалі ручного кування та інструментальники

7221

Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники

7222

Інструментальники

7223

Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори

7224

Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу

7229

Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників

723

Механіки та монтажники механічного устаткування

7231

Механіки та монтажники моторних транспортних засобів

7232

Механіки та монтажники авіаційних машин

7233

Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин

7239

Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування

724

Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування

7241

Електромеханіки та електромонтажники

7242

Монтажники електронного устаткування

7243

Механіки та експлуатаційники електронного устаткування

7244

Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування

7245

Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач

7249

Укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування

73

Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування

731

Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах

7311

Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів

7312

Виробники та настроювачі музичних інструментів

7313

Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами

7319

Укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів

732

Гончарі та виробники скляних виробів

7321

Виробники керамічних виробів та гончарі

7322

Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла

7323

Гравери-різальники по склу та гравери

7324

Розмалювальники скла, кераміки та подібних матеріалів

7329

Укрупнені професії гончарів та виготовлювачів скляних виробів

733

Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів

7331

Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів

7332

Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та подібних матеріалів

7339

Укрупнені професії ремісників з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів

734

Друкарі та робітники подібних професій

7341

Складачі та друкарі

7342

Стереотипісти та електротипісти

7343

Цинкографи та гальваностереотипери

7344

Фотогравери

7345

Палітурники

7346

Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині

7349

Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій

74

Інші кваліфіковані робітники з інструментом

741

Робітники з приготування харчових продуктів

7411

М’ясники та постачальники риби

7412

Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів

7413

Виробники молочних продуктів

7414

Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів

7415

Дегустатори, купажисти

7416

Робітники з перероблення тютюну

7419

Укрупнені професії робітників з приготування харчових продуктів

742

Деревообробники та столяри-червонодеревники

7421

Робітники з оброблення дерева

7422

Столяри

7423

Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів

7424

Кошикарі та виробники щіток

743

Робітники-текстильники та швейники

7431

Готувачі волокон

7432

Ткачі та в’язальники

7433

Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники

7434

Кушніри

7435

Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники

7436

Швачки та вишивальниці

7437

Оббивальники

7439

Укрупнені професії текстильників, швейників та робітників подібних професій

744

Робітники-шкіряники та взуттьовики

7441

Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри)

7442

Виробники взуття

79

Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з інструментом

Зміна № 1

799

Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з інструментом

Зміна № 1

7990

Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з інструментом

8

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

81

Робітники, що обслуговують промислове устаткування

811

Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин

8111

Робітники, що обслуговують гірниче устаткування

8112

Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи

8113

Бурильники

8119

Укрупнені професії робітників, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин

812

Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування

8121

Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі

8122

Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники

8123

Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу

8124

Робітники, що обслуговують трубне устаткування

8129

Укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування

813

Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні

8130

Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки скляного та керамічного виробництв та подібне устаткування

8131

Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки, та робітники на подібному устаткуванні

8139

Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла та кераміки

814

Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки

8141

Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу

8142

Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки

8143

Робітники, що обслуговують папероробні установки

8149

Укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки

815

Робітники, що обслуговують хімічні установки

8151

Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування

8152

Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки

8153

Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори

8154

Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)

8155

Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу

8159

Оператори хімічних переробних установок

816

Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні

8161

Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії

8162

Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери

8163

Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та меліоративні системи

8169

Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та подібне устаткування

817

Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії

8171

Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії

8172

Оператори промислових роботів

82

Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин

821

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів

8211

Верстатники

8212

Робітники, які обслуговують установки у волокнистоцементному виробництві

Зміна № 11

822

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів

8220

Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів

8221

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів

8222

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва сірників

8223

Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали

8224

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції

8229

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів

823

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми та пластика

8231

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми

8232

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика

824

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини

8240

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини

825

Робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а також машини для виробництва виробів з паперу

8251

Робітники, що обслуговують друкарські машини

8252

Робітники, що обслуговують палітурні машини

8253

Робітники, що обслуговують машини для виробництва виробів з паперу

8259

Укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу

826

Робітники, що обслуговують машини з виробництва текстильних, хутряних та шкіряних виробів

8261

Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна та перемотування нитки

8262

Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в’язальні машини

8263

Робітники, що обслуговують швацькі машини

8264

Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та чищення

8265

Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини

8266

Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття

8269

Робітники, що обслуговують машини для вироблення текстильних, хутряних та шкіряних виробів

827

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подібних продуктів

8270

Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подібних продуктів

8271

Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення м’яса та риби

8272

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції

8273

Робітники, що обслуговують устаткування для помелу зернових та прянощів

8274

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та шоколадних виробів

8275

Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів

8276

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру

8277

Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю, кави, какао та шоколаду

8278

Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва інших напоїв

8279

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукції

828

Складальники

8282

Складальники електроустаткування

8283

Складальники електронного устаткування

8284

Складальники металевих, гумових та пластикових виробів

8285

Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів

8286

Складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів

8289

Укрупнені професії складальників

829

Інші робітники з обслуговування та складання машин

8290

Інші робітники з обслуговування та складання машин

83

Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок

831

Машиністи локомотивів та подібні до них робітники

8311

Машиністи локомотивів та спеціальних машин на залізниці, помічники машиністів та кочегари паровозів

8312

Залізничні сигнальники та стрілочники

8319

Укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій

832

Водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки

8321

Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки

8322

Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки

8323

Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з обслуговування тролейбусів та трамваїв

833

Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші пересувні установки

8331

Робітники з керування та обслуговування сільсько- та лісогосподарського устаткування

8332

Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт

8333

Машиністи кранів, лебідок та подібних установок

8334

Водії автонавантажувачів

8339

Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки для сільськогосподарських, земляних та подібних робіт

834

Суднова палубна команда

8340

Суднова палубна команда та подібні їм робітники

89

Інші професійні назви робіт з обслуговування та експлуатації

Зміна № 1

899

Інші професійні назви робіт з обслуговування та експлуатації

Зміна № 1

8990

Інші професійні назви робіт з обслуговування та експлуатації

9

Найпростіші професії

91

Найпростіші професії торгівлі та сфери послуг

912

Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг

9120

Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг

913

Домашня прислуга, прибиральники та прачки

9131

Домашня прислуга та прибиральники

9132

Підсобні робітники та прибиральники в конторах, готелях та інших установах

9133

Прачки та прасувальники

914

Доглядачі будинків та мийники вікон

9141

Доглядачі будинків

9142

Мийники транспортних засобів та вікон

915

Посильні, носії та швейцари

9151

Посильні, носії та рознощики багажу і посилок

9152

Швейцари та сторожі

9153

Інкасатори торговельних автоматів, робітники, що знімають показання з лічильників, та подібні до них працівники

916

Збирачі сміття та подібні до них чорнороби

9161

Збирачі сміття

9162

Двірники та подібні до них чорнороби

92

Найпростіші професії в сільському господарстві та подібних галузях

921

Найпростіші професії в сільському господарстві, рибальстві та подібних галузях

9211

Найпростіші професії в сільському господарстві

9212

Найпростіші професії в лісовому господарстві

9213

Найпростіші професії у рибальстві, мисливстві та в установленні капканів на звіра

93

Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві, промисловості та на транспорті

931

Найпростіші професії у видобувних галузях та будівництві

9311

Найпростіші професії в шахтах і кар’єрах

9312

Найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд

9313

Найпростіші професії в житловому будівництві

932

Найпростіші професії в промисловості

9321

Найпростіші професії в промисловості (складальні роботи)

9322

Найпростіші професії в промисловості (інші, крім складальних, ручні роботи)

933

Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті

9332

Робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті

9333

Вантажники

94

Найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей економіки

941

Комірники та вагарі

9411

Комірники та вагарі

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

Коди професій. Розділи 1—9

Див. окремо в базі

ДОДАТОК Б
(довідковий)

Абетковий покажчик професійних назв робіт

Див. окремо в базі

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

Похідні слова до професій (професійних назв робіт)

Див. окремо в базі