Прийняття на держслужбу: без конкурсу в порядку переведення

Прийняття на держслужбу без конкурсу можливе, зокрема, в разі переведення до іншого держоргану на нижчу чи рівнозначну посаду

Прийняття на державну службу в порядку переведення без конкурсу передбачає вирішення питань щодо:

 • правомірності переведення без конкурсу;
 • підстави для звільнення держслужбовця за переведенням до іншого державного органу;
 • проведення щодо держслужбовця спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII (далі — Закон № 1682);
 • перевірки професійної компетентності держслужбовця, якого призначають на посаду в порядку переведення.

Визначення правомірності переведення без конкурсу

Без конкурсу в порядку переведення державного службовця можна прийняти лише на рівнозначну чи нижчу посаду (ч. 5 ст. 22, ч. 2 ст. 32, п. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII; далі — Закон № 889).

Призначення на вищу посаду є просуванням по службі та здійснюється на конкурсній основі (ч. 1 ст. 40 Закону № 889).

Рівнозначна посада — це посада державної служби, що належить до тієї ж групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу (п. 6 ч. 1 ст. 2 Закону № 889).

Перелік груп оплати праці та схему поділу державних органів за юрисдикцією наведено в частинах 1 та 2 статті 51 Закону № 889.*

* Для впорядкування умов оплати праці постановою КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15 затверджено:

 • Схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;
 • Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці.

До відома!

Групи оплати праці не слід плутати з категоріями посад державної служби, які подано у статті 6 Закону № 889.

Закон № 889 не містить визначень термінів «вища посада» та «нижча посада». Їх можна сформулювати, спираючись на тлумачення терміна «рівнозначна посада».

Отже, із двох посад вищою є посада, яка належить:

 • до вищої групи оплати праці;
 • до тієї самої групи оплати праці, але наявна в державному органі з ширшою юрисдикцією.

Відповідно, нижчою є посада, яка належить:

 • до нижчої групи оплати праці;
 • до тієї самої групи оплати праці, але наявна в державному органі з вужчою юрисдикцією.

Нацдержслужба оприлюднила два важливих роз’яснення, що стосуються переведення державних службовців:

 • від 11.05.2016 № 8-р/з — щодо переведення на рівнозначну посаду;
 • від 22.07.2016 № 13-р/з — щодо переведення на нижчу посаду.

Групи оплати праці в поєднанні зі сферами юрисдикції державних органів утворюють велику кількість варіантів при вирішенні питань про переведення держслужбовців. В яких випадках конкурс є обов’язковим, а в яких можна обійтися й без нього? Як зазначалося, це залежить від характеру переведення: на рівнозначну (нижчу) чи вищу посаду (просування по службі).

Усі можливі варіанти переведення та їх характеристики систематизовано в Матриці переведень. Умовні позначення:

Прийняття на держслужбу: без конкурсу в порядку переведення

Прийняття на держслужбу: без конкурсу в порядку переведення

Як користуватися матрицею? Для отримання коректного результату її слід читати лише зліва-направо (по горизонталі).

Співвідношення двох посад визначають за символом на перетині рядка та стовпчика, які відповідають поточній та «цільовій» посадам.

Приклад

Припустімо, треба з’ясувати, чи можна перевести без конкурсу завідувача сектору у складі самостійного управління обласної державної адміністрації на посаду головного спеціаліста міністерства. Для цього знаходимо відповідний варіант у лівій частині таблиці (поточна посада держслужбовця). Посаді завідувача сектору у складі самостійного управління облдержадміністрації відповідає варіант «6 О» (група 6 оплати праці в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї області). У верхній частині знаходимо варіант, який відповідає посаді, на яку планують перевести держслужбовця. Для головного спеціаліста міністерства — «7 У» (група 7 оплати праці у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України). На перетині цих рядка та стовпчика міститься символ Прийняття на держслужбу: без конкурсу в порядку переведення . Він означає, що посада, на яку планують перевести держслужбовця, є нижчою відносно посади, яку він обіймає нині. Тож переведення можливе без конкурсу.

Залежно від впливу на спосіб призначення, наведені в матриці варіанти переведення можна розділити на три види:

 • посади належать до різних груп оплати праці (юрисдикція ігнорується);
 • посади належать до однієї групи оплати праці в межах тієї ж юрисдикції;
 • посади належать до однієї групи оплати праці, але в межах різних юрисдикцій.

У Таблиці подано приклади для кожного із зазначених видів.

Приклади переведення та заміщення посади держслужби

Прийняття на держслужбу: без конкурсу в порядку переведення

Матрицею переведень можна користуватися незалежно від Таблиці прикладів. Водночас, оскільки в таблиці прикладів використовуються умовні позначення з матриці, їх доцільно застосовувати комплексно.

Розгляньмо докладніше приклади 2 та 6 з Таблиці.

Приклад № 2. Посада керівника управління у складі департаменту належить до групи 6 оплати праці і є нижчою, ніж посада заступника керівника департаменту, яка належить до групи 5. Отже, призначення на посаду керівника управління у складі департаменту в порядку переведення з посади заступника керівника департаменту не потребує проведення конкурсу. Оскільки посади належать до різних груп оплати праці, юрисдикцію державних органів до уваги не беруть.

Приклад № 6. Посади заступника керівника самостійного відділу та заступника керівника департаменту належать до групи 5 оплати праці. Тому враховуємо юрисдикцію державних органів, де є ці посади. За умовами прикладу, розглядається питання про переведення з державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, у державний орган, юрисдикція якого поширюється на всю територію України. Отже, призначення здійснюється на вищу посаду (просування по службі), що потребує проведення конкурсу.

Визначення підстави для звільнення у зв’язку з переведенням

Відносини, що виникають у зв’язку з припиненням державної служби, регулює Закон № 889, якщо інше не передбачено законом (ч. 2 ст. 5 Закону № 889).

Підстави для припинення державної служби викладено в розділі IX Закону № 889 (статті 83-88). Державна служба припиняється, зокрема, з ініціативи державного службовця або за угодою сторін (п. 3 ч. 1 ст. 83). Цим підставам присвячено статтю 86 Закону № 889. Водночас жодна зі статей розділу IX Закону № 889 не регулює питання звільнення в порядку переведення.

Закон № 889 передбачає можливість переведення державного службовця без обов’язкового проведення конкурсу на рівнозначну чи нижчу вакантну посаду в іншому державному органі (п. 2 ч. 1 ст. 41). Однак ця норма не може бути підставою для звільнення з посади чи припинення державної служби, оскільки:

 • у ній про це не йдеться;
 • на неї немає посилань у статті 83 Закону № 889, яка містить вичерпний перелік підстав для припинення держслужби відповідно до цього закону.

За цих умов слід керуватися частиною 3 статті 5 Закону № 889:

Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

 Отже, державного службовця можна звільнити на підставі пункту 5 частини 1 статті 36 КЗпП — переведення на інше підприємство, в іншу установу, організацію.

Можливість звільнення державного службовця з інших підстав, ніж ті, які передбачає Закон № 889, випливає щонайменше з двох інших норм нового законодавства про державну службу:

Норма

Нормативно-правовий акт

Стосовно кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, в якій зазначаються… підстава звільнення з посади державної служби з посиланням на статтю, частину та пункт цього або іншого закону України

п. 13 ч. 1 ст. 37 Закону № 889

У пункті 29 «Дата та підстава звільнення з посади державної служби» особової картки записи здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства з посиланням на відповідні норми Закону № 889 та/або Кодексу законів про працю України

абз. 8 п. 5 Інструкції щодо заповнення Особової картки державного службовця, затвердженої наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156

Переведення без конкурсу та спеціальна перевірка

«Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто» (абз. 1 ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII; далі — Закон № 1700). До посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища належать, зокрема, посади державної служби категорії «А» або «Б» (примітка до ст. 56 Закону № 1700). До посад з підвищеним рівнем корупційних ризиків віднесено, зокрема, посади державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів (п. 5 Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2).

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджено постановою КМУ від 25.03.2015 № 171 (далі — Порядок № 171).

Зазначеними нормативно-правовими актами передбачено випадки, коли спеціальна перевірка не проводиться. Зокрема:

 • щодо претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування (п. 3 ч. 1 ст. 56 Закону № 1700, пп. 3 п. 2 Порядку № 171);
 • стосовно претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються (п. 4 ч. 1 ст. 56 Закону № 1700, пп. 4 п. 2 Порядку № 171).

Претендент на посаду, який свого часу вже пройшов спеціальну перевірку, має письмово повідомити про це державний орган, до якого призначатиметься в порядку переведення. У повідомленні зазначають найменування органу, що організовував перевірку. Керівник (чи його заступник) державного органу (або його апарату), на посаду в якому претендує особа, надсилає запит щодо надання копії довідки про результати спеціальної перевірки:

 • не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення;
 • до органу, де проводилася перевірка.

Копія має бути надана протягом 5-ти робочих днів з дня одержання запиту. Питання про призначення претендента на посаду розглядають після її отримання (п. 4 Порядку № 171). Мін’юст роз’яснив: витребування довідки про попередню спеціальну перевірку проводиться незалежно від наявності чи відсутності підстав для проведення нової спеціальної перевірки (http://old.minjust.gov.ua/47828).

Як діяти, якщо в порядку переведення призначається особа щодо якої спеціальна перевірка не проводилася? Відповідь знаходимо в роз’ясненні Мін’юсту «Інформація щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки» від 18.06.2015 (http://old.minjust.gov.ua/50655): призначення таких претендентів може бути здійснене лише після спеціальної перевірки. Водночас правової норми, на яку спирається це тлумачення, в Порядку № 171 не знаходимо.

Переведення без конкурсу та перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

Звільненню та переведенню держслужбовця може передувати перевірка, передбачена Законом № 1682 (далі — люстраційна перевірка). Можливі такі варіанти:

Люстраційну перевірку не завершено до переведення

Керуються пунктом 49-3 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 № 563 (далі — Порядок № 563) Перевірку проводять у строки та в порядку, визначені пунктами 17-40 Порядку № 563 Копію довідки про результати перевірки того ж дня, коли складено цей документ, надсилають органу, до якого переведено особу

Люстраційну перевірку завершено до переведення

Претендент подає до держоргану (куди його переводять) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану на його запит державним органом, де проведено цю перевірку (абз. 4 п. 40, абз. 4 п. 41 Порядку № 563)

Оскільки подавати копію довідки про результати люстраційної перевірки потрібно при кожному призначенні до іншого державного органу чи органу місцевого самоврядування, держслужбовцю доцільно отримати декілька копій.

Перевірка професійної компетентності при переведенні

Проблемні аспекти перевірки професійної компетентності у разі прийняття на держслужбу без конкурсу та встановлення випробування при переведенні розглянуто у статті «Право та кваліфікація претендента на зайняття посади держслужбовця».

Віталій Купчанко,
експерт з питань державної служби


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді