Посадова інструкція менеджера з постачання

Специфіка роботи, а з нею і завдання та обов’язки, менеджера (управителя) з постачання залежить від виду економічної діяльності підприємства, установчими документами якого передбачено виготовлення власної продукції

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (КП), містить професійну назву роботи «менеджер (управитель) з постачання» (код КП 1475.4). Під час складення посадової інструкції зверніть увагу на ключові функції за посадою:

  • контроль дотримання графіків постачання продукції постачальником, відстеження запасів готової продукції на складах;
  • аналіз об’єктивних даних щодо постачання, їх інтерпретація та оперативне управління процесами;
  • пошук і закупівля сировини, що забезпечить нормальну діяльність підприємства (підвищить економічну безпеку, ефективність і продуктивність виробництва);
  • оптимізація способу доставляння вантажів від постачальника;
  • налагодження та підтримання ділових зв’язків із постачальниками.

Скачати зразок Посадової інструкції менеджера з постачання

СКАЧАТИ

Посадова інструкція менеджера з постачання

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність менеджера (управителя) з постачання підприємства.

1.2. Посада менеджера (управителя) з постачання належить до професій керівного складу.

1.3. Мета роботи менеджера (управителя) з постачання — планувати й управляти потоком інформації про сировину, матеріали, продукцію та послуги в логістичних і виробничих процесах, щоб забезпечити ефективну виробничо-господарську діяльність підприємства.

1.4. Менеджера (управителя) з постачання призначає на посаду та звільняє з неї наказом директор підприємства.

Менеджер (управитель) з постачання:

1.5. Безпосередньо підпорядкований директору комерційному.

1.6. У роботі керується законодавством України, локальними нормативними актами з організації фінансово-господарської діяльності підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про службу забезпечення, наказами і розпорядженнями директора підприємства та цією посадовою інструкцією.

1.7. Очолює структурні підрозділи підприємства:

  • службу забезпечення;
  • транспортний відділ;
  • складське господарство.

1.8. За відсутності менеджера (управителя) з постачання (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує інший працівник служби забезпечення у порядку, передбаченому законодавством.

Не приймайте такий лікарняний! 12 зон уваги кадровика

2. Завдання та обов’язки

2.1. Бере участь у розробленні планів постачання, створення, виробництва, зберігання та відвантаження нової продукції на підприємстві.

2.2. Проводить маркетингові дослідження щодо постачальників, дистриб’юторів, закупівель продукції та матеріалів, цін та умов постачання відповідно до встановленого завдання та асортименту.

2.3. Забезпечує підготування, узгодження й укладання договорів постачання, визначає ключові показники їх ефективності, подає пропозиції щодо можливості й доцільності встановлення прямого довгострокового постачання та його розширення.

2.4. Організовує і контролює постачання продукції згідно з передбаченими в договорах строками, контролює кількість, якість і комплектність продукції.

2.5. Планує логістику, визначає вид транспорту, спосіб доставляння, маршрути перевезень, виявляє «вузькі місця» процесу й оперативно вживає заходів.

2.6. Моніторить і оглядає системи зберігання продукції, матеріалів та комплектовання тощо, вживає заходів, щоб підтримувати необхідні рівні запасів за мінімальних витрат.

2.7. Розробляє та впроваджує у практику системи обліку для відстеження руху продукції (придбання, зберігання і розподілу), забезпечує своєчасну зміну розміщення і поповнення запасів.

2.8. Формує та розширює господарські зв’язки з постачальниками та дистриб’юторами продукції, проводить перемовини, готує пропозиції щодо освоєння нових ринків.

2.9. Контролює добір, підготовлення та підвищення кваліфікації працівників.

2.10. Розподіляє обов’язки, ступінь відповідальності між працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу.

2.11. Проводить наради за результатами господарської діяльності підприємства.

2.12. Контролює бюджет і забезпечує ефективне використання ресурсів щодо забезпечення своєчасного постачання продукції.

2.13. Забезпечує своєчасне складання та підготування фінансової та статистичної звітності.

3. Права

Має право:

3.1. У разі невиконання постачальником зобов’язань вести перемовини з постачальником, під час яких:

  • визначати і затверджувати нові строки постачання продукції чи матеріалів;
  • вимагати від постачальника повернути кошти, отримані постачальником за недоставлену продукцію чи матеріали.

3.2. Вирішувати, чи проводити незалежну експертизу, щоб установити і підтвердити якість продукції чи матеріалів.

3.3. Представляти в межах компетенції інтереси підприємства у взаєминах з іншими організаціями, підприємствами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

3.4. У межах наданих повноважень підписувати і візувати внутрішні документи, зовнішні комерційні договори (контракти), угоди зі сторонніми організаціями чи партнерами, видавати розпорядження.

3.5. Запитувати від структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.6. Вносити на розгляд директора підприємства подання про призначення, переміщення і звільнення з посад підлеглих працівників, пропозиції щодо заохочення працівників чи притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності порушників виробничої, трудової та фінансової дисципліни.

3.7. Ініціювати службові перевірки за фактами зловживань, нестач, порушень дисципліни працівниками підприємства, щоб виявляти та притягувати винних до відповідальності.

4. Відповідальність

Може бути притягнутий до відповідальності за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, нормативними документами підприємства відповідно до законодавства.

4.2. Неналежне та несвоєчасне виконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.

4.3. Наслідки ухвалених рішень, що вийшли за межі посадової інструкції та установчих документів.

4.4. Несвоєчасний розгляд претензій та позовів споживачів продукції.

4.5. Неналежні організацію та контроль роботи підлеглих.

4.6. Невикористання або неналежне використання наданих повноважень.

Роботу менеджера (управителя) з постачання оцінює директор комерційний за показниками діяльності, якістю виконання службових обов’язків та за виявленими недоліками в роботі.

5. Повинен знати

5.1. Законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку і комерційну діяльність.

5.2. Керівні документи, що регламентують виробничо-господарчу і фінансову діяльність підприємства.

5.3. Структуру підприємства, основи технології виробництва.

5.4. Ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу.

5.5. Кон’юнктуру ринку, порядок ціноутворення та оподаткування, основи маркетингу.

5.6. Теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки.

5.7. Склад, зміст і порядок розроблення бізнес-плану.

5.8. Методи і порядок розроблення нормативів виробничих запасів сировини та матеріалів.

5.9. Стандарти й технічні умови на сировину, продукцію, умови постачання, зберігання і транспортування матеріальних ресурсів.

5.10. Організацію складського господарства.

5.11. Номенклатуру споживаних матеріалів, їх оптові й роздрібні ціни.

5.12. Основи цивільного, фінансового, адміністративного права та податкового законодавства.

5.13. Перспективи та світові тенденції розвитку галузі.

5.14. Порядок підготування та встановлення господарських зв’язків, методику актово-претензійної роботи.

5.15. Принципи логістики, організацію і проєктування логістичних систем.

5.16. Порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод на постачання.

5.17. Основи технології виробництва.

5.18. Перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності.

5.19. Основи управління, теорію і практику роботи з персоналом.

5.20. Етику ділового спілкування.

5.21. Методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, програмного забезпечення, комунікацій та зв’язку.

5.22. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) за відповідною галуззю знань і спеціальністю.

6.2. Післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент».

6.3. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — щонайменше 2 роки.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, Юлія Видиборець. У програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам.  Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді