Медичний огляд працівників 2019

Збереження здоров’я кожного працівника і трудового колективу в цілому є потенціалом для розвитку будь-якого підприємства. Роботодавець має дотримуватись законодавчих норм проведення медичних оглядів працівників. Розглянемо особливості проведення таких оглядів у 2019 році.
Зміст статті:
Види медичних оглядів для працівників Порядок проведення медогляду 2019 та обов’язки роботодавця Оформлення результатів медичних оглядів Періодичність проведення медичних оглядів


Процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, медичному огляді осіб віком до 21 року, визначає Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок).

Види медичних оглядів для працівників

Попередній медичний огляд проводять під час прийняття на роботу для:

  • визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та запобігання виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням).

Періодичні медичні огляди проводять для:

  • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
  • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • розв’язання питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • розроблення індивідуальних та групових лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів для працівників, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
  • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичний огляд працівників при прийнятті на роботу та періодичні медичні огляди проводять лікувально-профілактичні заклади (далі — ЛПЗ), які мають на це право.

12 правил організації медоглядів працівників

Порядок проведення медогляду 2019 та обов’язки роботодавця

Відповідно до п.3.1 Порядку роботодавець зобов’язаний організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Тож роботодавець має подати заяву про відбір категорії працівників до територіального органу Держпраці.

На підставі заяви та маючи результати лабораторних досліджень умов праці із визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях Держпраці щороку за участю представника роботодавця (як правило, інженера з охорони праці) та представника профспілкової організації (або уповноваженої працівниками особи за відсутності профспілки) визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та складає Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку).

Медичний огляд працівників 2019Дізнайтесь, як у 2019 оформити лікарняний

На підставі акта роботодавець, за встановленою формою, протягом місяця складає у чотирьох примірниках поіменний список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (далі — Список). Список складають із урахуванням Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (дод. 4 до Порядку) та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (дод. 5 до Порядку) як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. Список підлягає узгодженню із Держпраці.

Увага: роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток (п. 2.21 Порядку).

Роботодавець укладає (поновлює, продовжує) договір із ЛПЗ про проведення медогляду своїх працівників та надає ЛПЗ узгоджений із Держпраці Список. ЛПЗ обраховує вартість проведення медичного огляду, складає план-графік та погоджує його із роботодавцем.

Роботодавець має забезпечити своєчасне та організоване з’явлення працівників на медичні огляди та обстеження. Для цього він видає наказ про проведення медоглядів, призначає відповідальних осіб.

Наказ про медичний огляд працівників

медичний огляд працівників

СКАЧАТИ

Працівники зобов’язані пройти медогляд. Але що робити, якщо вони відмовляються його пройти? У такому разі роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Медичні огляди проводить комісія з проведення медичних оглядів ЛПЗ (далі — Комісія). Для проходження медогляду працівник пред’являє Комісії паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, та медичну карту амбулаторного хворого (за наявності), а при попередньому медогляді — направлення, видане роботодавцем.

Все просто, однак є одне «але».

Працівники, для яких є обов’язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди, мають надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а працівники, для яких обов’язкові попередній та періодичні психіатричні огляди, — довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Без цих довідок (сертифікатів) працівники не зможуть пройти медогляд. Тому розпочати проходження медоглядів доцільно саме з отримання цих документів.

Медичний огляд водіїв

Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 № 65/80.

Оформлення результатів медичних оглядів

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх проведення) Комісія оформлює Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі — Заключний акт) за встановленою формою. Його складають у шести примірниках: один залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші — віддають роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

У Заключному акті, за потреби, Комісія має право зробити запис про направлення працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи понад 10 років, на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи до спеціалізованих ЛПЗ, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. Всі ці заходи роботодавець має опрацювати за власні кошти та відзвітувати про їх виконання/невиконання до Держпраці.

Увага: неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду (п. 3.10 Порядку).

Строк зберігання Заключного акта — 5 років.

Також кожному працівнику Комісія видає медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за встановленою Порядком формою.

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускають осіб лише за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Періодичність проведення медичних оглядів

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені у Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 до Порядку, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5 до Порядку.

Періодичність проведення медичних оглядів може змінюватися Держпраці з огляду на конкретну санітарно-гігієнічну та епідемічну ситуацію, але вона має бути не рідше одного разу на два роки.

Як документувати медичний огляд держслужбовців?

Позачерговий медичний огляд

Роботодавець зобов’язаний провести позачерговий медичний огляд працівника:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
  • за власною ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає йому змоги виконувати свої трудові обов’язки.

Позачерговий медичний огляд працівник має пройти за рахунок підприємства.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді