Закон про фахову передвищу освіту: що зміниться

09.08.2019 набуде чинності Закон про фахову передвищу освіту. Як Закон вплине на роботу викладачів, як обиратимуть керівника закладу, яких змін зазнає стажування студентів на підприємствах, запис про яке вносять до трудової книжки, — в аналітичному огляді від Експертус Кадри.

09.07.2019 в офіційному виданні ВРУ «Голос України» опубліковано Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII (далі — Закон № 2745).

Закон № 2745:

• визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти;

• регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права;

• визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.

Закон № 2745 гарантує громадянам право на безоплатну фахову передвищу освіту.

Також безоплатно навчатись мають право:

• іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

• особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

• особи, яким надано статус закордонного українця.

Обов’язкова умова — ці особи мають перебувати в Україні на законних підставах.

Закон № 2745 визначає права осіб, що здобувають освіту, гарантії студентського самоврядування.

Нагадаємо, що ще у 2014 році Законом України «Про вищу освіту» вилучено освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» із рівнів вищої освіти. Відтак технікуми, коледжі та прирівняні до них училища функціонували у стані невизначеності лише на підставі перехідних положень Закону про вищу освіту, що дозволяв прийняття на освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти «молодший спеціаліст» до 2019 року. Новий закон нарешті розв’язав одну з головних освітянських проблем, що спричиняла протестні заходи працівників технікумів та коледжів по всій Україні.


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Стажування

Студент, який закінчив заклад фахової передвищої освіти, отримає диплом за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Надалі, якщо він продовжить навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, матиме право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобуває освіту, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. Відповідні зміни Закон № 2745 вніс до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Трудові відносини в закладі

Закон № 2745 регулює також особливості трудових відносин з керівниками та педагогічними (науково-педагогічними) працівниками. Управління закладом фахової передвищої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюватимуть:

• засновник (засновники);

• керівник закладу фахової передвищої освіти;

• колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти;

• вищий колегіальний орган громадського самоврядування;

• органи студентського самоврядування;

• наглядова рада;

• інші органи, визначені установчими документами закладу освіти.

Права і обов’язки засновника (засновників) закладів фахової передвищої освіти визначає стаття 34 Закону № 2745. Засновник (засновники) закладу фахової передвищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа), зокрема:

• оголошує конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, укладає контракт з керівником закладу фахової передвищої освіти, відібраним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

• розриває контракт із керівником закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами закладу фахової передвищої освіти та/або цим контрактом.

Керівник (директор, начальник тощо) закладу фахової передвищої освіти здійснюватиме безпосереднє управління діяльністю закладу. Керівника закладу фахової передвищої освіти призначатимуть на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільнятимуть з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу (особи) з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами закладу та контрактом.

Керівника закладу фахової передвищої освіти призначатимуть на посаду строком на п’ять років за результатами конкурсного відбору, який проводитиме наглядова рада закладу.

Кваліфікаційні вимоги до керівника:

• ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

• вільне володіння державною мовою;

• стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Для кандидата на посаду керівника закладу фахової передвищої мистецької освіти до зазначеного стажу зараховуватимуть стаж професійної діяльності за мистецьким фахом.

Кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти державної чи комунальної форми власності має бути громадянином України. Одна й та сама особа не може бути керівником відповідного закладу фахової передвищої освіти більше ніж два строки. Закон № 2745 встановлює також інші обмеження до керівника закладу та визначає умови проведення конкурсного відбору.

Педагогічна і наглядова ради

Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти — педагогічна рада. Склад педради щорічно затверджуватиме керівник закладу фахової передвищої освіти.

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) створюватиме наглядову раду у кількості від трьох до п’яти осіб. Строк повноважень наглядової ради — п’ять років.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти — загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з-поміж учнів, студентів, курсантів невійськових закладів фахової передвищої освіти, які навчаються у такому закладі.

У закладах фахової передвищої освіти та їх структурних підрозділах діятиме студентське самоврядування, яке буде невіддільною частиною громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.

У закладах фахової передвищої освіти:

• педагогічні працівники провадитимуть навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг;

• науково-педагогічні працівники провадитимуть освітню, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну, інноваційну) та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Нормативи чисельності посад науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, що мають статус бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти, має визначити КМУ.

Які посади педагогів у закладах фахової передвищої освіти

Основні посади педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти:

• керівник (директор, начальник) закладу фахової передвищої освіти, керівник філії закладу фахової передвищої освіти, керівник структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти;

• заступник керівника (заступник директора, заступник начальника) закладу фахової передвищої освіти, заступник керівника філії закладу фахової передвищої освіти, заступник керівника структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, діяльність якого безпосередньо пов'язана з освітнім процесом;

• завідувач (начальник) відділення;

• голова циклової комісії;

• викладач, старший викладач;

• методист;

• завідувач навчально-виробничої практики;

• керівник фізичного виховання;

• завідувач навчально-методичного кабінету, завідувач навчальної (навчально-виробничої) лабораторії, завідувач навчальної (навчально-виробничої) майстерні;

• майстер виробничого навчання;

• вихователь.

Повний перелік посад педпрацівників закладів фахової передвищої освіти затвердить Кабмін.

Посади педагогічних працівників, як правило, займатимуть особи зі ступенем магістра. До 30% посад педпрацівників закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, можуть займати особи з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня.

Установчими документами закладу фахової передвищої освіти можна встановити відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади педагогічних працівників.

Прийняття та звільнення педагогічних працівників

Педагогічних та інших працівників прийматиме на роботу та звільнятиме з роботи керівник закладу фахової передвищої освіти (керівник закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, до складу яких входить структурний підрозділ, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти).


Керівник закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, до складу яких входить структурний підрозділ, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, може делегувати керівнику такого підрозділу повноваження щодо прийняття та звільнення з роботи педагогічних та інших працівників цього підрозділу.

Закон про фахову передвищу освіту: що зміниться Дізнайтеся, як оформити звільнення за власним бажанням

Атестація

Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти кожні п’ять років проходитимуть атестацію. За результатами атестації визначатимуть відповідність працівників займаній посаді, присвоюватимуть або підтверджуватимуть кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Порядок проведення атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має затвердити МОН. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння має визначити КМУ. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади педагогічних або науково-педагогічних працівників можна буде заміщати за строковим трудовим договором до заміщення цих посад у встановленому законодавством порядку.

Особа у закладі фахової передвищої освіти не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

Робочий час

Стаття 60 Закону № 2745 визначає особливості робочого часу педагогічних та науково-педагогічних працівників. Зокрема, робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти визначатиме обсяг їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників становитиме не більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу закладу фахової передвищої освіти становитиме 720 годин на навчальний рік. Обсяги часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників визначатиме заклад фахової передвищої освіти.

Перелік видів навчальної, методичної, інноваційної та організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників має встановити МОН.

Залучати педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, можна лише за їхньою згодою або у випадках, визначених законодавством.

Закон про фахову передвищу освіту: що змінитьсяСкорочена тривалість робочого часу і неповний робочий час: у чому різниця

Права і обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників


Закон № 2745 визначає права і обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Держава гарантує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

• належні і безпечні умови праці;

• фінансування підвищення кваліфікації;

• правовий, соціальний, професійний захист;

• подовжену оплачувану відпустку;

• диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, встановлення доплат за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25% посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника — 25% посадового окладу, професора - 33 відсотки посадового окладу. Заклад фахової передвищої освіти може встановлювати більший розмір доплат шляхом власних надходжень;

• виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків;

• виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

• надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, визначеному КМУ;

• виплату педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, інших надбавок відповідно до рішень КМУ;

• виплату компенсації у разі втрати роботи відповідно до законодавства;

• інші гарантії, визначені законодавством.

Закон № 2745 набуде чинності 09.08.2019.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді