Посадова інструкція директора

UA RU
Інструкція розроблена на прикладі ТОВ. Ви можете використовувати її для першого керівника підприємства іншої організаційно-правової форми. Для цього відкоригуйте разом з юристами підприємства розділи «Загальні положення» та «Відповідальність»

Складайте посадову інструкцію для директора на основі кваліфікаційної характеристики професійної назви роботи «директор», вміщеної до Випуску 1 ДКХП.

Пошук по Класифікатору професій онлайн

Хто складає посадову інструкцію директора

Хто має скласти проєкт посадової інструкції директора, нормативні акти не скеровують. Поширеною є ситуація, коли розробленням проєкту посадової (робочої) інструкції для керівників опікується кадрова служба.

Щоб скласти посадову інструкцію для директора, зверніть увагу на ключові функції керівників підприємств згідно із системою професійної класифікації України.

Як оформляти документи за ДСТУ 4163:2020

Хто затверджує посадову інструкцію директора

Хто затверджує посадову інструкцію директора? Нормативні акти теж мовчать. Логічно, щоб це зробив вищий орган, перед яким директор звітуватиме за проведені операції та результати роботи. Приклад такого органу — загальні збори засновників підприємства. Адже саме засновники визначають принципи управління підприємством, межі та рівень повноважень, відповідальності його керівника.

Директор передасть підготовлений проєкт інструкції на розгляд засновників. За потреби вони внесуть корективи і затвердять документ. Кадровій службі залишиться оформити остаточний варіант інструкції з грифом затвердження та передати його копію керівнику підприємства.

Відповідальность директора в посадовій інструкції

Професійні назви робіт для керівників підприємств уміщені до Класифікатора професій. Їх чимало, але всі вони матимуть однаковий код КП — 1210.1. Код вказує на те, що всі професії належать до одного угруповання 1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій».

Чим власне має займатися керівник підприємства, зони його відповідальності, вимоги до освіти, знань і навичок — у кваліфікаційних характеристиках. Кваліфікаційна характеристика — це основа для посадової інструкції.

Кваліфікаційна характеристика директора підприємства — у Випуску 1 ДКХП, затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336. Ця характеристика містить узагальнені функції першого керівника, його права, вимоги до освіти. ЇЇ можна використати в будь-якій сфері діяльності.

Штрафи 2022

Скачати Посадову інструкцію директора

Скачати

Зразок Посадової інструкції директора

Товариство з обмеженою відповідальністю«Усе буде добре»

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

директора (код КП 1210.1)

___________ № ______

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів учасників

ТОВ «Усе буде добре»

10.01.2020 № 2

1. Загальні положення

1.1. Директор має статус одноосібного виконавчого органу ТОВ «Усе буде добре» (далі — Товариство) і керує поточною діяльністю у межах наданих компетенцій.

1.2. Мета діяльності директора — отримання максимального прибутку на основі найбільш раціональної організації фінансово-господарської діяльності відповідно до Статуту Товариства.

1.3. Директор підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

1.4. Учасники Товариства призначають кандидата на посаду директора і звільняють із посади на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства.

1.4. З директором Товариства укладається трудовий договір у письмовій формі. У договорі визначають повноваження, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення/розмір винагороди та інші умови праці за погодженням сторін.

1.5. У своїй діяльності директор керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників Товариства та Наглядової ради, посадовою інструкцією.

1.6. Директору підпорядковані всі адміністративні та виробничі структурні підрозділи Товариства.

1.8. За відсутності директора (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує заступник або інша посадова особа Товариства, призначена наказом директора.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Визначає та формулює політику розвитку та управління виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю Товариства, погоджує її із загальними зборами учасників Товариства, спрямовує діяльність Товариства на отримання максимального прибутку, забезпечує підвищення продуктивності праці, раціональне використання всіх ресурсів, запровадження ефективних методів організації управління, удосконалення господарського механізму.

2.2. Відбирає кандидатів на посади своїх заступників, керівників структурних підрозділів, визначає їх завдання та обов’язки, повноваження і порядок їх делегування, ступінь відповідальності, організовує взаємодію структурних підрозділів.

2.3. Управляє бюджетом Товариства у межах своїх повноважень, контролює витрати й ефективне використання ресурсів.

2.4. Забезпечує планову рентабельність і фінансову стійкість господарської діяльності Товариства, управляє розподілом матеріальних, людських та фінансових ресурсів за напрямами діяльності, забезпечує безперебійний процес виробництва та реалізації продукції / товарів / послуг відповідно до планових показників, коригує витрати на розширення й оновлення виробництва.

2.5. Організовує реалістичний аналіз витрат Товариства та підготування фінансових звітів з урахуванням обов’язкових витрат, аналізує витрати на комунальні послуги, страхування майна, вживає заходів щодо їх раціонального витрачання.

2.6. Забезпечує виконання Товариством зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів.

2.7. Визначає кадрову політику Товариства, базові напрями управління персоналом, аналізує нормативні розрахунки професійно-кваліфікаційної структури та чисельності персоналу, коригує їх значення.

2.8. Вживає заходів для створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, сприяє вирішенню трудових спорів та конфліктів.

Відмітка про ознайомлення з посадовою (робочою) інструкцією

2.9. Вживає заходів для забезпечення інформаційної та майнової безпеки Товариства, контролю доступу до структурних підрозділів, запобігання витоку конфіденційної інформації.

2.10. Організовує службу охорони праці в Товаристві (СОП), сприяє СОП із питань організації атестації робочих місць за умовами праці, навчань та інструктажів з охорони праці, стажування перед допуском до робіт підвищеної небезпеки, проведення медичних оглядів відповідно до законодавства.

2.11. Організовує та забезпечує якісне виконання робіт з експлуатації та технічного обслуговування об’єктів нерухомості Товариства, підтримання належного стану інженерного устаткування та оснащення будівель, приміщень, проведення поточних та капітальних ремонтів виробничого устаткування.

2.12. Формує разом зі службою персоналу основи корпоративної культури та керує її розвитком.

2.13. Організовує ведення бухгалтерського обліку, фіксування всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого строку.

2.14. Організовує ведення діловодства та архіву Товариства, забезпечує ведення належного обліку та складання передбаченої законодавством звітності, організовує проведення внутрішнього аудиту в Товаристві.

2.15. Забезпечує просування та розвиток інформаційних технологій у всіх напрямах діяльності Товариства.

2.16. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни.

2.17. Забезпечує підготування та направлення на розгляд Наглядової ради Товариства звітів про результати роботи — у встановлені внутрішніми регламентами строки.

2.18. Вживає заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів. Повідомляє про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів.

3. Права

Має право:

3.1. Керувати й координувати роботу структурних підрозділів, визначати межі компетенції їх керівників, складати і підписувати документи, які стосуються його компетенції.

3.2. Представляти інтереси Товариства без довіреності у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, сторонніми організаціями й установами.

3.3. Укладати і розривати від імені Товариства будь-які види договорів, у тому числі трудові.

3.4. Відкривати всі види рахунків Товариства в банках.

3.5. Видавати накази.

3.6. Затверджувати штатний розпис та інші організаційні документи, що підлягають затвердженню згідно з Інструкцією з діловодства у Товаристві.

3.7. Розпоряджатися майном та грошовими коштами.

3.8. Видавати довіреності.

3.9. Заохочувати і притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Товариства.

3.10. Визначати систему, форми і розмір оплати праці й матеріального заохочення працівників, запроваджувати її за погодженням із Радою трудового колективу.

3.11. Організовувати службові розслідування за фактами зловживань, виявляти причини порушень працівниками дисципліни з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

3.12. Визначати обсяги та склад відомостей, що для Товариства мають конфіденційний характер, становлять комерційну таємницю.

3.13. Виносити питання, що пов’язані з діяльністю на посаді директора, але виходять за межі його компетенції, на розгляд загальних зборів учасників Товариства — у порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства.

Посадова інструкція головного бухгалтера

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, правопорушення, скоєні під час діяльності, відповідно до законодавства.

4.2. Неналежне та несвоєчасне виконання рішень загальних зборів учасників Товариства та Наглядової ради.

4.3. Недотримання встановлених планових показників господарсько-фінансової діяльності, договірних зобов’язань перед органами влади, орендарями, діловими партнерами.

4.4. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

4.5. Наслідки ухвалених рішень, що виходять за межі повноважень директора, установлених законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативно-правовими актами.

4.6. Збитки, завдані Товариству в процесі виконання ним завдань та обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

4.7. Розголошення інформації, що містить службову і комерційну таємницю.

4.8. Невикористання або неналежне використання у повному обсязі наданих прав.

4.9. Несумлінне використання майна і коштів Товариства у власних інтересах або інтересах, протилежних інтересам засновників Товариства, у межах, визначених цивільним, кримінальним, адміністративним законодавством.

4.10. Неповідомлення учасників Товариства та наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Товариства.

4.11. Неповідомлення учасників Товариства про своїх афілійованих осіб та про зміни його складу.

5. Повинен знати

5.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Товариства.

5.2. Профіль, спеціалізацію й особливості структури Товариства.

5.3. Податкове, трудове та екологічне законодавство.

5.4. Перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку галузі.

5.5. Можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни.

5.6. Кадрові ресурси Товариства.

5.7. Порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності.

5.8. Ринкові методи господарювання та управління.

5.9. Кон’юнктуру ринку.

5.10. Порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин.

5.11. Систему економічних індикаторів, що дають змогу підприємству визначати своє становище на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту.

5.12. Основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління.

5.13. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

5.14. Сучасні засоби комунікацій та зв’язку.


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


6. Кваліфікаційні вимоги>

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право». Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — 5 років.

Назва посади особи,

що розробила посадову інструкцію Підпис Ініціали, прізвище

Візи, відмітка про ознайомлення з посадовою інструкцією та отримання її копії

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді