Розробка, укладення та виконання колективних договорів

Автор
порталу «Кадровик-01»
У статті описано етапи та порядок укладання колдоговору, а також визначено зміст колективного договору відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356- XII

Нормативне регулювання

Як укладати та змінювати колективні договори, їх зміст, визначають КЗпП та Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356- XII, зі змінами (далі — Закон № 3356).

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про колективні угоди та договори» від 23 лютого 2023 року № 2937-IX, що регулюватиме укладення та виконання колдоговорів та колективних угод. Офіційна публікація цього Закону відбулася 14.04.2023 і надалі він замінить Закон № 3356.

У зв’язку з вищевикладеним для розробки, укладення та виконання колективних договорів наразі керуємося Законом № 3356.

ВАЖЛИВО!

На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця (стаття 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Поняття, сфера укладення та сторони колективного договору

Чинне законодавство не наводить поняття колективного договору або угоди. Аналіз правових норм дає можливість визначити колективний договір як договір, що регулює виробничі, трудові й соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі, організації.

ВАЖЛИВО!

Колективний договір — один із базових локальних актів підприємств, установ, організацій.

Відповідно до статті 11 КЗпП колективний договір укладається на підприємстві, в установі, організації, а також з фізичною особою, яка використовує найману працю.

ВАЖЛИВО! Частину другу статті 11 КЗпП: «Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів» виключено на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12.05.2022 № 2253-IX.

Розробка, укладення та виконання колективних договорівЯкщо на підприємстві, в установі, організації або працівниками фізичної особи, яка використовує найману працю, створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю членів кожної) утворити для ведення переговорів з укладення колективного договору спільний представницький орган шляхом укладення відповідної угоди та письмово повідомити про це власника або уповноважений ним орган, фізичну особу.

Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в спільному представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

ВАЖЛИВО!

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства (ч. 8 ст. 9 Закону № 3356, ч. 7 ст. 17 КЗпП)

Варто враховувати заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів і угод, що викладені в ст. 6 Закону №3356:

 • забороняється будь-яке втручання в дії працівників та їх представників з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні колективних договорів, угод;
 • не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються роботодавцями, політичними партіями;
 • не дозволяється представляти інтереси роботодавця особам, які є членами виборного органу профспілки, у разі коли інтереси трудового колективу представляє цей профспілковий орган.

Зміст колективного договору

Зміст колективного договору (стаття 7 Закону № 3356) визначається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • заходи, спрямовані на запобігання, протидію та припинення мобінгу (цькування), а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу (цькування) прав;
 • заборона дискримінації.

ВАЖЛИВО!

У колективному договорі необхідно передбачити зобов’язання щодо строків виплати заробітної плати та розміру заробітної плати за першу половину місяця, першочерговості виплати заробітної плати та визначення заходів, які будуть здійснюватися сторонами колдоговірного процесу у разі виникнення заборгованості із виплати заробітної плати

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо. 

Колективним договором можуть установлюватися види відпусток, які не передбачені ст. 4 Закону України «Про відпустки».

Порядок укладення колективного договору

Процедура укладення колективного договору охоплює такі етапи укладення колективного договору:

 1. Підготовка до колективних переговорів.
 2. Ведення колективних переговорів, вирішення розбіжностей, примирні процедури, розроблення проєкту колективного договору.
 3. Передача проєкту на обговорення колективу, винесення на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.
 4. Підписання колективного договору і повідомна реєстрація.
 5. Ознайомлення працівників з текстом колективного договору.

Тут детально розкриємо порядок укладення колективного договору:

1. Підготовка до колективних переговорів

Укладенню колективного договору обов’язково передують колективні переговори.

В законодавстві України відсутня норма, якою б покладався обов’язок про початок переговорів на якусь конкретну сторону.

Так, будь-яка зі сторін не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії колективного договору або у строки, визначені договором, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів.

2. Ведення колективних переговорів, вирішення розбіжностей, примирні процедури, розроблення проєкту колективного договору

Інша сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформлюється відповідним протоколом.

Для ведення переговорів і підготовки проєкту колективного договору із представників сторін утворюється робоча комісія.

Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

Так, сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору, угоди. Учасники переговорів не мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов’язання.

Проєкт колективного договору підготовлений робочою комісією, готується з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів. За результатами підготовки проєкту приймається рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

Під час ведення колективних переговорів можуть виникати між сторонами розбіжності, для врегулювання яких сторони використовують примирні процедури.

Колективний договір шаблони та зразки для скачування

Так, якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів.

Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують із свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами.

Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації по суті спору.

Проте, у разі недосягнення згоди між сторонами відносно внесення рекомендації допускається організація та проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України.

Також, законодавством передбачено, що для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо розробки, укладення чи зміни колективного договору, інші уповноважені працівниками органи можуть проводити у встановленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації.

Крім того, необхідно зазначити, що на період переговорів законодавством передбачено такі гарантії та компенсації. Так, особи, які беруть участь в переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки проєкту звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу. Всі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, колективним договором, угодою.

3. Передача проєкту на обговорення колективу, винесення на розгляд зборів (конференції) трудового колективу

Підготовлений проєкт колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Проте, у разі, якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проєкт колективного договору або окремі його положення, то сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін таких переговорів не повинен перевищувати 10 днів, лише після цього проєкт в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

4. Підписання колективного договору і повідомна реєстрація

У разі схвалення проєкту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі.

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (далі — реєструючий орган).

ВАЖЛИВО!

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень

Повідомна реєстрація проводиться в двотижневий строк з дня одержання колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації два примірники колективного договору повертаються сторонам, що його підписали і подали на реєстрацію. Копія договору зберігається реєструючим органом.

5. Ознайомлення працівників з текстом колективного договору

Відповідно до ч. 9 ст. 9 Закону № 3356 роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з текстом колективного договору до початку роботи за укладеним трудовим договором, а також у тижневий строк після укладення колективного договору, внесення до нього змін.

Суб’єкти сторін колективного договору зобов’язані забезпечити постійний і безперешкодний доступ до колективного договору у порядку, визначеному цим договором, можливість його копіювання.

Порядок ознайомлення з текстом колективного договору, змінами до нього визначається договором.зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді