Колективний договір

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
Порядок укладання колективного договору викликає у роботодавців безліч запитань. Як має виглядати типовий колективний договір? Колективний договір: обов'язковий чи ні? Чи потрібно реєструвати колективний договір? Чи передбачено відповідальність за відсутність колективного договору? Знайдіть відповіді у статті

Що таке колективний договір

Колективний договір — це один з основних локальних актів організації. Колдоговір, або, за його відсутності, Положення про оплату праці, належить до обов’язкових документів кадрового відділу.

Мета такого договору — врегулювати трудові та соціально-економічні відносини між співробітниками й роботодавцем.

Порядок укладення та зміни колективних договорів, а також їхній зміст визначають КЗпП та Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII (надалі — Закон № 3356).

Разом з тим, ВРУ 23 лютого 2023 року прийняла Закон України  № 2937-IX «Про колективні угоди та договори» (далі — Закон № 2937). Більшість положень Закону № 2937 набувають чинності через 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Порядок укладення колективних договорів передбачає їх повідомну реєстрацію. Врахуйте, що така реєстрація передбачена статтею 15 КЗпП та статтею 9 Закону № 3356 та здійснюється згідно з Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затвердженого постановою КМУ від 13.02.2013 № 115.

Водночас необхідність укладення колдоговору має відтерміновану дію.

Перед ухваленням такого договору мають пройти колективні переговори. Про їх початок одна зі сторін сповіщає іншу в письмовому вигляді. Впродовж 7 днів інша сторона зобов’язана приступити до переговорів, згідно зі ст. 10 Закону № 3356.

Ірина Житкова шеф-редактор Експертус Кадри, Київ
Тримайте орієнтовний перелік нормативно-правових актів для кадрової служби. Він у формі чекліста, тож стане в пригоді керівнику кадрової служби й під час оцінки персоналу підрозділу та внутрішнього аудиту кадрової роботи.

Укладення колективного договору: обов'язкове чи ні?

Колективний договір на підприємстві вважається обов’язковим в тому разі, коли його ініціює бодай одна зі сторін соціального діалогу. Якщо ж такого бажання не виявила жодна зі сторін, то ніхто не має права примушувати їх укладати колдоговір, тому як будь-яка угода ухвалюється лише за вільного волевиявлення сторін (стаття 4 Конвенції МОП про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів від 01.07.1949 № 98, ст. 203 Цивільного кодексу України).

На новоствореному підприємстві укладення колективного договору відбувається за бажанням однієї зі сторін, відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII. Якщо хоча б одна сторона вимагає підписання колдоговору, то його укладення вважається обов’язковим. У цьому разі відмова другої сторони від колпереговорів призведе до її притягнення до відповідальности.

Сторони колективного договору

Колективний договір укладається між роботодавцем з одного боку та профспілковим органом або представником працівників – з іншого в установах, на підприємствах, в організаціях. Так скеровує стаття 11 КЗпП, стаття 2 Закону № 3356.

ВАЖЛИВО!

Врахуйте зміни, внесені в ст. 11 КЗпП, за якими нівельована можливість структурних підрозділів підприємства в межах власної компетенції укладати колективний договір.

До сторін колективного договору належать:

 • сторона роботодавця, суб’єктами якої є власник або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа, яка використовує найману працю, та/або її уповноважені представники, зокрема представники відокремлених підрозділів юридичної особи;
 • сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, які діють на підприємстві, в установі, організації, відокремлених підрозділах юридичної особи, об’єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників, які працюють на підставі трудових договорів на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, а в разі їх відсутності — вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники (представник) (ст. 12 КЗпП).

Законом № 3356 також зазначено сторони колдоговору.

До сторін колдоговору належать:

 • сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця, зокрема представники відокремлених підрозділів юридичної особи;
 • сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, які діють на підприємстві, в установі, організації, відокремлених підрозділах юридичної особи, об'єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників, які працюють на підставі трудових договорів у цього роботодавця, а в разі їх відсутності — вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники (представник) (ч. 1 ст. 3 Закону № 3356). Це може бути Рада трудового колективу.

Колективний договірДля яких працівників встановити підсумований облік робочого часу

Є можливість також залучати представників сторін, керуючись наведеними правилами:

 • якщо Раду трудового колективу не створено, то на загальних зборах (конференції) трудового колективу можна обрати інших представників працівників, уповноважених на ведення колективних переговорів та укладення колдоговору. Рішення трудового колективу оформлюють протоколом загальних зборів (конференції) трудового колективу;
 • представник роботодавця — керівник підприємства або інші посадові особи підприємства, уповноважені роботодавцем на ведення колективних переговорів та укладення колдоговору.

Врахуйте заборони статті 6 Закону № 3356.

Не можуть вести переговори та укладати колективні договори від імені працівників підприємства або органи, які створені чи фінансуються роботодавцями, політичними партіями.

Якщо інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси роботодавця не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

Колективний договір: порядок укладання

Покрокова інструкція допоможе безпомилково укласти колективний договір підприємства, ініційований роботодавцем:

 1. Укладенню колективного договору, угоди передують колективні переговори. Чинний на сьогодні Закон № 3356 встановлює термін, за який необхідно письмово повідомити інші сторони про початок переговорів — три місяці до закінчення строку дії колективного договору.
 2. Переговори:
  • Початок переговорів відбувається протягом семи днів після отримання повідомлення — за чинним Законом № 3356.
  • Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору, угоди визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проєктів колективного договору, угоди утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.
  • Результат переговорів — проєкт колективного договору. Проєкт колективної угоди, договору (змін і доповнень до них), а також неврегульовані спільною робочою комісією розбіжності (у разі їх наявності) вносяться на розгляд сторін для прийняття відповідного рішення.
  • Зверніть увагу, що поточне законодавство передбачає використання примирних процедур для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів. Відтак, якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують із свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо суті спору.
 3. Передайте проєкт на обговорення трудового колективу, винесіть його на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу, за необхідності повторно проведіть колпереговори.
 4. Після схвалення проєкту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

ВАЖЛИВО!

Колективний договір підприємства у кінцевому варіанті проєкту прошийте. Це необхідно для унеможливлення підробки аркушів або додатків колдоговору

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання, якщо інше не зазначено в цьому договорі. Чинне законодавство не передбачає необхідності приймати окремий наказ про затвердження колективного договору.

Щоб полегшити собі роботу, скачайте приклад колективного договору від Цифрового видавництва Експертус.

Умови колективного договору

Зміст угоди формулюють обидві сторони в межах своїх компетенцій, озвучуючи свої вимоги до колективного договору.

Стаття 7 Закону № 3356 регламентує загальний список питань, які мають врегульовуватися в колдоговорі. Даний перелік уточнюють норми Кодексу законів про працю й інші нормативно-правові акти.

Колективним договором регулюються:

 1. Взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема:
  • зміни в організації виробництва і праці;
  • забезпечення продуктивної зайнятості;
  • нормування й оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів зарплати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);
  • встановлення гарантій, компенсацій і пільг;
  • участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
  • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
  • умов і охорони праці;
  • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
  • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
  • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
  • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (так скеровує частина 1 статті 13 КЗпП).
 2. Додаткові порівняно із законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо (ч. 2 ст. 13 КЗпП).
 3. Додаткові оплачувані відпустки, не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

ВАЖЛИВО!

Не дозволяється вносити до колдоговору умови, які можуть призвести до погіршення становища співробітників порівняно із законодавством. Подібні умови вважатимуться недійсними відповідно до частини 2 статті 5 Закону № 3356.

Повідомна реєстрація колективного договору       

Колективні договори мають пройти повідомну реєстрацію місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування (частина 11 статті 9 Закону № 3356). Порядок повідомної реєстрації затверджено постановою КМУ від 13.02.2013 № 115 (надалі — Порядок № 115).

Реєстрацією колективних договорів займаються управління праці й соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних і міських рад (надалі — орган реєстрації). Ціль повідомної реєстрації — оприлюднення даних про укладення угоди, внесення змін і доповнень до неї.

Колективний договірКорисно знати: як виплачувати вихідну допомогу при звільненні?

Під час звернення до органу реєстрації сторони колективного договору надають йому один примірник угоди разом з додатками. Це має бути оригінал паперового документа, обов’язково з прошитими й пронумерованими сторінками, супровідним листом. Якщо немає можливості надати паперовий договір, допускається подання електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії). Вона має бути засвідчена кваліфікованою електронною печаткою. Альтернативний варіант — оригінал електронного документа з пов’язаними з ним КЕП.

Органом реєстрації запис вноситься до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колдоговорів, змін і доповнень до них за 14 робочих днів. Відлік починається із дня, наступного після надходження колдоговору до органу реєстрації.

Ольга Догадіна керівник експертної групи «Експертус Кадри», Київ
Експерт підкаже алгоритм ізшести кроків, щоб правомірно залучити дороботи увихідний. Акцент— наособливості, що діють під час воєнного стану. Надопомогу— три таблиці тачотири зразки кадрових документів.

Щонайпізніше наступного робочого дня з моменту реєстрації угоди уповноважений орган в письмовій формі сповістить про це суб’єкт, який направив його на реєстрацію. Зміст договору опублікують на сайті органу реєстрації. Однак у деяких випадках сторони можуть обмежити доступ до даних, керуючись чинним законодавством або власним бажанням.

Примірник договору, відправлений на повідомну реєстрацію в паперовому/електронному вигляді, орган реєстрації буде зберігати до заміни новим.

Ознайомлення працівників

За законом роботодавець має ознайомити працівників зі змістом колдоговору до початку роботи за укладеним трудовим договором, а також протягом 7 днів пісня укладення колдоговору та внесення до нього змін. Суб'єкти сторін колективного договору зобов'язані забезпечити постійний і безперешкодний доступ до колективного договору у порядку, визначеному цим договором, можливість його копіювання. Порядок ознайомлення з текстом колективного договору, змінами до нього визначається договором (ч. 9 ст. 9 Закону № 3356).

Співробітник може підтвердити, що він ознайомлений з договором, поставивши відмітку у спеціальній формі, приміром, у Журналі ознайомлення працівників з колдоговором.

УВАГА! Інспектори праці перевіряють факт ознайомлення працівників з колдоговором. 

Якщо з’являється новий працівник, то роботодавець має ознайомити його з колективним договором до того, як він почне виконувати свої обов’язки (стаття 29 КЗпП; частина 9 статті 9 Закону № 3356).

Відповідальність

Недотримання законодавчих норм про порядок укладення та виконання колективних договорів призводить до притягнення винних осіб до дисциплінарної або адміністративної відповідальності.

Виконання колдоговору відстежують сторони, які підписали його в визначеному колдоговором порядку. 

Посилені права працівників колдоговір із ФОПом, галузеві угоди, вивільнення

В тому разі, коли роботодавець порушує зазначені умови, професійні спілки, які укладали договір, звертаються до роботодавця з вимогою усунути ці порушення. Впродовж 7 днів роботодавець має розглянути це подання. Якщо він проігнорує звернення або питання не буде вирішене в зазначений термін, профспілки можуть звернутися зі скаргою до суду (стаття 19 КЗпП).

Професійні спілки чи інші уповноважені робочим колективом органи мають право зобов’язати роботодавця притягти до відповідальності також і керівника підприємства:

 • вжити передбачених законом заходів, якщо через дії/бездіяльність керівника порушуються або не виконуються зобов’язання за колективним договором (частина 2 статті 18 Закону № 3356);
 • припинити трудовий договір із керівником, який порушує законодавство про працю, про колдоговори та угоди (ст. 45 КЗпП).

3 року прийняла Закон України  № 2937-IX «Про колективні угоди та договори» (далі — Закон № 2937). Більшість положень Закону № 2937 набувають чинності через 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Порядок укладення колективних договорів передбачає їх повідомну реєстрацію. Врахуйте, що така реєстрація передбачена статтею 15 КЗпП та статтею 9 Закону № 3356 та здійснюється згідно з Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затвердженого постановою КМУ від 13.02.2013 № 115.зміст

Огляд змін трудового законодавства за перше півріччя 2024

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді