Звіт про заробітну плату за формою 7-ПВ: порядок заповнення

UA RU
Підприємства-респонденти до 31.03.2017 мають подати звіт № 7-ПВ. Це — низка складних таблиць і численних полів для заповнення. Якщо ваше підприємство отримало повідомлення про участь в обстеженні, скористайтеся фаховими рекомендаціями щодо заповнення цього звіту.

Раз на чотири роки Держстат вибірково обстежує юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб (далі — підприємство) щодо рівня заробітної плати працівників.

Перелік підприємств-респондентів Держстат визначає наприкінці календарного року. Відтак територіальні органи Держстату повідомляють їх про необхідність участі в обстеженні, забезпечують бланками звітів (форма № 7-ПВ) та інструкціями щодо заповнення.

Отримати електронні бланки та інструкції можна на офіційному сайті Держстату — у рубриці Респондентам (подальший шлях: Альбом форм державних статистичних спостережень на 2017 рік, Оплата праці та соціально-трудові відносини, Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників).

Звіт № 7-ПВ респонденти подають:

  • на паперовому носії чи в електронній формі;
  • до 31.03.2017;
  • територіальному органу державної статистики (РВС або ГУС) за місцем здійснення діяльності.

Бюджетні підприємства можуть складати зведений звіт — за кількох юридичних осіб.

Критерії відбору респондентів та працівників для статистичного спостереження — читайте у систтемі «Експертус Кадри» та журналі «Кадровик-01».

Порядок заповнення звіту № 7-ПВ

Звіт № 7-ПВ складається з трьох розділів. У розділах І та ІІ наводять дані щодо підприємства загалом (без виокремлення структурних підрозділів) станом на кінець звітного року. Розділ ІІІ призначений для інформації стосовно обстежуваних працівників.

Підгрунтям для звіту № 7-ПВ слугують первинні облікові документи підприємства, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені законодавством.

Увага!

Показники для звіту № 7-ПВ визначають відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

Розділ І

У розділі І звіту № 7-ПВ подають загальну інформацію стосовно організації оплати праці.

Вказівки щодо заповнення розділу І звіту № 7-ПВ

Рядок

Що слід зазначити

710

Чи діяв на означену дату на підприємстві колективний договір, укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII

720

Яка форма оплати праці застосовувалася для більшості працівників підприємства: почасова чи відрядна

Підказка. Розмір заробітної плати при почасовій формі оплати праці залежить від фактично відпрацьованого часу, а при відрядній визначається, виходячи з тарифної ставки за норму виробітку та виробітку за встановлений період часу. Оплату за тарифними ставками (посадовими окладами) відносять до почасової форми оплати праці.

730

Чи використовувалася на підприємстві для формування та диференціації розмірів заробітної плати тарифна сітка (схема посадових окладів), сформована на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)

Підказка. Бюджетні підприємства, які використовують Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, у рядку 730 мають відмітити варіант відповіді 1 — «так».

Розділ ІІ

Розділ ІІ звіту № 7-ПВ відведено для загальних відомостей щодо кількості працівників та їх відбору для обстеження.

Вказівки щодо заповнення розділу ІІ звіту № 7-ПВ

Рядок

Що слід зазначити

740

Середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні цього показника враховують усі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, у т. ч. тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

750

Суму фонду оплати праці штатних працівників, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати

760

Кількість працівників, з-поміж яких здійснюватимуть відбір (облікова кількість станом на 31 жовтня звітного року)

770

Кількість працівників, які підлягають обстеженню (залежить від розміру підприємства)

780

Інтервал відбору. Визначають за формулою:

790

Порядковий номер першого працівника у вибірці — випадкове число від 1 до показника рядка 780

Розділ ІІІ

У розділі ІІІ звіту № 7-ПВ наводять індивідуальні дані про кожного з працівників, відібраних для обстеження (див. табл. 3). Кількість «анкет» має відповідати показнику в рядку 770 розділу ІІ.

Увага!

Якщо працівник є внутрішнім сумісником, у рядках 7140, 7190, 7210-7580 вносять дані лише щодо основного місця роботи.

Вказівки щодо заповнення розділу ІІІ звіту № 7-ПВ для окремого працівника

Рядок

Дані, які слід зазначити

7110

Порядковий номер у вибірці (від 1 до числа в рядку 780)

7120

Стать

7130

Вік — кількість повних років станом на 31.10.2016 (цілим числом)

7131

Громадянство (станом на 31.10.2016)

7140

Загальний стаж роботи на підприємстві — безвідносно кількості та видів посад. Дані наводять у вигляді цілого числа — як кількість повних років, відпрацьованих до 31.10.2016. Якщо особа до 31.10.2016 відпрацювала менше одного року, у рядку 7140 проставляють «0»

Підказка. До стажу включають:

·  періоди роботи на підприємстві;

·  періоди відсутності через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством;

·  інші періоди відсутності на роботі, коли за працівником зберігалося робоче місце.

7150

Рівень освіти відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»

Підказка. Зазначають найвищий рівень освіти з усіх, отриманих респондентом, незалежно від його відповідності виконуваній роботі чи посаді. Якщо працівник поєднує роботу і навчання, наводять уже здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. Для осіб лише з початковою загальною освітою відмічають варіант відповіді 7 — «нижче базової середньої освіти». Інформацію про освіту можна одержати з особових карток та перевірити за Таблицею 4 далі у статті.

7160

Форма оплати праці станом на 31.10.2016 (див. роз’яснення стосовно заповнення рядка 720)

7170

Умови робочого часу (повний, неповний), встановлені згідно з трудовим договором або в результаті їх зміни за бажанням працівника (станом на 31.10.2016)

Підказка. Відповідь «неповний робочий час» обирають, якщо працівника прийнято на таких умовах або такий режим встановлено на його прохання (переведення на ці умови з економічних причин не враховують).

7171

Норма тривалості робочого часу на тиждень в годинах (станом на 31.10.2016)

7180

Тип трудового договору: «безстроковий» — якщо трудовий договір укладено на невизначений строк, «на визначений строк» — в інших випадках. Варіант 3 («проходить випробування») обирають, якщо 31.10.2016 припадає на строк випробування

7190

Назва професії, яку працівник обіймав станом на 31.10.2016, згідно з згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі — КП)

7191

Код професії відповідно до КП: в паперовому звіті проставляє орган державної статистики, в електронному — підприємство самостійно

7210

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності) у жовтні 2016 року (в годинах)

7220

Кількість відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року (в годинах)

7230

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року

Підказка. Із відпрацьованого часу виділяють кількість годин, відпрацьованих у вихідні, святкові та неробочі дні — з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства та за умови відповідної оплати в разі ненадання інших днів відпочинку.

7310

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності) у 2016 році (в годинах): сума рядків 7320 і 7340

7320

Кількість відпрацьованого робочого часу в 2016 році (в годинах)

7330

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в 2016 році в годинах (див. підказку до рядка 7230)

7340

Кількість годин невідпрацьованого, але оплаченого робочого часу за звітний (2016-й) рік

Підказка. Ураховують:

·  періоди відпусток (основної, додаткових, у зв’язку з навчанням, творчих) — частини, що припадають на робочі дні;

·  час відсутності у зв’язку з профпідготовкою, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації, виконанням державних або громадських обов’язків;

·  періоди простоїв;

·  час інших неявок, оплачуваних згідно із законодавством.

7350

Кількість невідпрацьованого в 2016 році робочого часу (в годинах) з причин щорічних відпусток усіх видів

7410

Сума нарахованої заробітної плати в жовтні 2016 року (тут і далі — у гривнях)

7420

Сума основної заробітної плати в жовтні 2016 року (згідно з п.  2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати)

7430

Сума надбавок та доплат до тарифних ставок та посадових окладів у жовтні 2016 року:

·  за роботу в багатозмінному та безперервному режимі виробництва (у т. ч. за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час (п. 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати);

·  у розмірах, передбачених законодавством

7440

Сума регулярних та разових премій і винагород у жовтні 2016 року (п. 2.2.2, 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати)

7450

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні в жовтні 2016 року — у розмірах та за розцінками, встановленими законодавством (п. 2.2.4 Інструкції зі статистики заробітної плати)

7510

Сума нарахованої зарплати у 2016 році

7520

Сума основної зарплати у 2016 році (згідно з п.  2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати)

7530

Сума надбавок та доплат у 2016 році (докладніше див. пояснення до рядка 7430)

7540

Сума доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці у 2016 році

7550

Сума премій та винагород у 2016 році (п. 2.2.2, 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати)

7551

Сума премій та винагород, що мають регулярний характер, у 2016 році (із рядка 7550)

7552

Сума винагород за підсумками роботи в 2016 році, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи) (із рядка 7550)

7560

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні в 2016 році — у розмірах та за розцінками, встановленими законодавством (п. 2.2.4 Інструкції зі статистики заробітної плати)

7570

Сума оплати за невідпрацьований час у 2016 році (згідно з п. 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції зі статистики заробітної плати)

7580

Сума матеріальної допомоги у 2016 році:

·  передбаченої п. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати;

·  у розмірах, визначених законодавством та колективним договором;

·  яку надають працівникам за заявою або без неї

Підказка. Не включають до заробітної плати та не відображають у рядку 7580 матеріальну допомогу разового характеру.

Рівні освіти та підтвердні документи

Рівень освіти

Документ, що підтверджує здобуття освітнього рівня

Навчальні заклади, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня

Базова загальна середня

Свідоцтво про базову загальну середню освіту

Середні навчальні заклади

Повна загальна середня

Атестат про повну загальну середню освіту

середні навчальні заклади, професійно-технічні та   вищі навчальні  заклади  I-II  рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту

Професійно-технічна

Диплом кваліфікованого робітника (диплом молодшого спеціаліста — випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання в акредитованих вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти певного рівня акредитації за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації)

Професійно-технічне училище; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання

Неповна вища

Диплом молодшого спеціаліста

Технікум, училище, коледж, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади

Базова вища

Диплом бакалавра

Коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади, консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет

Повна вища

диплом спеціаліста, диплом магістра

Консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет

Правильність даних у звіті № 7-ПВ можна перевірити, скориставшись прикладами арифметичного контролю, наведеними в Роз’ясненнях щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» від 25.08.2016 № 17.4-12/20.

Дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час статистичного спостереження, є державною власністю, яка охороняється Законом України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII і використовується винятково з дослідницькою метою. Цю інформацію оприлюднюють у бюлетені «Заробітна плата працівників за професіями та посадами» на офіційному сайті Держстату (рубрика «Публікації/Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини») та надають на запити згідно з законодавством.

Тетяна Бочкарьова,
заступник директора департаменту статистики праці –
начальник відділу статистики оплати праці
Державної служби статистики України


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Перевірки Держпраці під час воєнного стану», який відбудеться 23 травня. Спікер — посадова особа Держпраці. У програмі — підстави для перевірки, як уникнути штрафів, різниця між трудовим договором і ЦПХ.

❗️Якщо хочете отримати персональну відповідь від посадової особи Держпраці, поставте запитання до 20 травня включно в чат вебінару❗️

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Перевірки Держпраці під час воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді