Звільнення директора товариства

UA RU
Як оформити звільнення директора товариства, внести правильний запис до трудової книжки про звільнення директора, одержати зразки наказів про виконання обов’язків та про звільнення директора? Пропонуємо скористатися нашими порадами у цій статті

Директор, як і інші працівники товариства (юридичної особи), є найманим працівником, тому на нього поширюється трудове законодавство, що регулює припинення трудових відносин.

Під час призначення керівника (директора) юридична особа з ним укладає контракт (трудовий договір), у якому визначають його права, обов’язки, відповідальність, строк дії контракту, умови найму та звільнення тощо.

Підстави для звільнення директора

Особливість звільнення керівника товариства полягає у тому, що його звільнити з роботи може тільки орган, який його призначив.

Органи, які приймають рішення про зміну керівника, визначені чинним законодавством і зазначаються в статутних документах підприємства (ст. 65 ГК).

Наприклад, у товариствах з обмеженою відповідальністю, згідно із п. 7 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 06.02.2018 № 2275-VIII (далі — Закон № 2275), до компетенції загальних зборів учасників товариства належить, серед іншого, обрання одноосібного виконавчого органу товариства.

А згідно зі ст. 39 Закону № 2275 директор є одноосібним виконавчим органом товариства і підпорядковується загальним зборам учасників та його наглядовій раді (у разі утворення).

Отже, директор товариства припиняє виконувати повноваження за рішенням загальних зборів учасників товариства. В такому випадку підставою для наказу про звільнення буде протокол зборів.

Звільнити директора можна тільки шляхом обрання іншого директора товариства або тимчасово виконуючого його обов’язки.

Надаємо приклад наказу про тимчасове виконання обов’язків директора товариства заступником директора.

Керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до законодавства (ст. 65 ГК). Для цього директор, насамперед, має повідомити про це учасників товариства, тобто ініціювати загальні збори учасників товариства.

Процедура, що передує звільненню директора, може відрізнятися від такої процедури для інших працівників. Наприклад, контракт може передбачати подання директором звіту про діяльність за певний період, проведення аудиту тощо.

І безпосереднє звільнення (зміна) директора товариства не обмежується протоколом загальних зборів товариства, оформленням наказу по підприємству, видачею трудової книжки звільненому керівнику та виплатою заробітної плати.

У більшості випадків, за статутом підприємства, директор наділений правами, зокрема: підписувати податкову, статистичну та іншу обов’язкову звітність, підписувати платіжні та інші документи щодо розпорядження коштами підприємства, здійснювати від імені товариства будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі укладати угоди, договори тощо.

Саме тому зміна директора товариства передбачає внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та повідомлення за місцезнаходженням платника податків державної податкової інспекції (в означених нормативними актами випадках).

Ольга Догадіна керівник групи експертів із кадрових питань
Чи можна прийняти директора товариства за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ)?

Директора товариства звільняють, зокрема:

 • за угодою сторін, (п. 1 ст. 36 КЗпП);
 • за власним бажанням ( ст. 38 КЗпП);
 • у зв’язку із закінченням строку дії контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП);
 • з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП);
 • у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб ( п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП);
 • у разі порушення умов контракту п. 8 ст. 36 КЗпП.

Звільнення директора товариства за угодою сторін

Директор пише та подає власнику товариства заяву про звільнення за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП.

Заява про звільнення директора за згодою сторін розглядається власником, далі скликають загальні збори учасників товариства, приймається відповідне рішення, видається наказ про звільнення директора ТОВ.

Запис в трудовій книжці про звільнення директора за угодою сторін такий: «Звільнений(на) за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України».

Наказ про звільнення за угодою сторін директор видає від першої особи, тобто на самого себе. І хто підписує наказ про звільнення директора? Відповідь — директор і підписує наказ про звільнення.

Звільнення директора товариства за власним бажанням

Звільнення за власним бажанням із попередженням за два тижні

Директор повідомляє власника підприємства про намір звільнитися за власним бажанням за два тижні (ст. 38 КЗпП), подається заява про звільнення директора ТОВ за власним бажанням.

Наказ про звільнення директора за власним бажанням

(із попередженням за два тижні)

Приклад тексту наказу

Припиняю виконання обов’язків директора за власним бажанням 17 лютого 2023 р., ст. 38 КЗпП України.

Наказ про звільнення директор видає від першої особи, тобто на самого себе. Тобто, вище представлено наказ директора на самого себе.

Звільнення за власним бажанням (якщо двотижневий строк попередження не застосовують)

Якщо заява директора про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, то двотижневий строк попередження не застосовують. Зокрема, у період воєнного часу, що триває нині, у керівника підприємства також можуть змінюватися особисті життєві обставини, що перешкоджають продовженню виконання ним управлінської функції.

Якщо звільнення директора товариства зумовлено:

 • переїздом на нове місце проживання;
 • переведенням чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
 • вступом до закладу освіти;
 • неможливістю проживання у даній місцевості, підтвердженою медичним висновком;
 • вагітністю;
 • доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;
 • доглядом за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
 • виходом на пенсію;
 • прийняттям на роботу за конкурсом тощо.

У такому випадку власник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить директор (ч. 1 ст. 38 КЗпП).

Наказ про звільнення директора за власним бажанням

(якщо двотижневий строк попередження не застосовують)

Приклад тексту наказу

Припиняю виконання обов’язків директора 17 лютого 2023 р. за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком, ст. 38 КЗпП України.

Запис в трудовій книжці про звільнення директора

Запис про звільнення вноситься до трудової книжки.

Звільнення директора при ліквідації товариства

Звільнення директора при ліквідації ТОВ може проводитись за двома варіантами.

У першому випадку, після прийняття відповідного рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, директор товариства стає головою ліквідаційної комісії або ліквідатором.

Тоді, в період проведення процедури припинення юридичної особи до дати звільнення з посади ліквідатор отримує заробітну плату як штатний працівник підприємства. Директора товариства, як ліквідатора, звільняють після завершення процедури ліквідації або до її закінчення, у разі якщо він дочасно складе повноваження.

В іншому випадку, після прийняття відповідного рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, директор товариства може бути звільнений.

Звільнення директора може здійснюватися за його рішенням, або, у разі спільної домовленості, — за угодою сторін.

Також зміна директора ТОВ може відбуватися за рішенням засновників товариства — в такому випадку стартом процедури звільнення директора товариства буде рішення загальних зборів учасників товариства.

Передача справ при звільненні керівника

УВАГА!

Порядок приймання-передавання документів під час зміни керівника установи (товариства) визначено главою 1 розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5)

Під час зміни керівника установи (товариства) наявність і стан документів (справ), що знаходяться в діловодстві структурних підрозділів та в архіві, а також облікових документів та довідкового апарату до них відбиваються окремим розділом в акті приймання-передавання установи.

Відповідно до облікових даних служби діловодства та архіву в акті наводяться окремо кількість документів, що знаходяться в діловодстві, та кількість справ, що зберігаються в архіві, у тому числі кількість справ, що внесені до Національного архівного фонду (якщо товариство віднесено до Списку юридичних осіб джерел формування Національного архівного фонду).

Правила № 1000/5 та інші нормативні документи у сфері діловодства не містять типової чи примірної форми Акту приймання-передавання установи.

Порядок передачі документів і справ, печатки, під час зміни керівника товариства може бути визначено установчими документами та докладно регламентовано локальними актами організації (наприклад, інструкцією з діловодства).

Акт приймання-передавання при зміні керівника в товаристві складають з метою:

 • зафіксувати перелік установчих та інших важливих документів, зокрема, ліцензій, патентів, свідоцтв та інших дозвільних документів, що передаються новому керівникові;
 • констатувати наявність чи відсутність документів, що передаються, та стан справ в товаристві.


зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві», який відбудеться 7 березня. Спікер — юрист, сертифікований експерт з військового обліку Юлія Видиборець. У програмі — обов’язки відповідального за ведення військового обліку, оповіщення про виклик до ТЦК працівників, які відсутні через відрядження, відпустку, хворобу, призупинення трудового договору. Також відповіді на важливі питання: як вести списки персонального військового обліку: сумісники, працівники, яким виповнилося 27 років, працівники, які відмовляються надати інформацію, як роботодавцям реагувати на вимоги ТЦК та СП, який документ підтверджує, що працівник був у ТЦК, чи вимагати його від працівника.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

10 кейсів з військового обліку, на які не знайдете відповідь у законодавстві

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді