Положення про структурний підрозділ підприємства

UA RU
Положення про структурний підрозділ — це локальний нормативний акт підприємства, установи, організації, який встановлює порядок створення підрозділу, його завдання, функції, права та обов’язки, організацію роботи, взаємовідносини з іншими підрозділами організації.

Необхідність регламентувати порядок створення та функції підрозділів організації визначено, насамперед, Господарським кодексом України (ГК).

Так, у статті 64 ГК зазначено, що організація може складатися:

  • з виробничих структурних підрозділів — виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо;
  • а також функціональних структурних підрозділів апарату управління — управлінь, відділів, бюро, служб тощо.

Функції, права та обов’язки структурних підрозділів організації визначають положеннями про них, які затверджують в порядку, визначеному статутом або іншими установчими документами.

Доцільно згадати й про те, що відповідно до частини четвертої статті 64 ГК організація має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Увага!

Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених організацією

Положення про структурний підрозділ — це перший документ, зі складання якого має починатися створення будь-якого структурного підрозділу організації. Положення регламентуватиме загальні завдання, функції, організацію роботи підрозділу в цілому, а конкретний перелік посадових обов’язків працівників підрозділу визначатиметься посадовими (робочими) інструкціями.

Розроблюємо положення про підрозділ

Законодавством не визначено, хто саме має складати положення про структурні підрозділи. На етапі створення організації розроблення положень про підрозділи інколи доручають юридичним фірмам, що надавали допомогу в розробленні установчих документів організації.

Часто на практиці, якщо підрозділ вже діє, втім, положення про нього відсутнє, а також якщо необхідно розробити положення про новостворений підрозділ, розроблення цього локального акта доручають певному керівнику підрозділу, який за необхідності залучає до такої роботи спеціалістів підрозділу, юридичну службу. Безумовно, і кадрова служба має надавати керівнику підрозділу необхідну методичну допомогу, зокрема щодо форми положення, його змісту тощо.

Доручення працівникам щодо розроблення положень слід надавати відповідним наказом.

Проект положення про підрозділ

При складанні положення про структурний підрозділ за основу можна брати уніфіковану форму, вміщену у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом Методичної комісії Державного комітету архівів України від 20.06.2006 № 3 (далі — Збірник форм ОРД).

Для зручності наводимо рекомендовану форму положення з поясненнями до кожного розділу

Положення про структурний підрозділ підприємства

Визначившись з формою положення, можемо переходити до його змістового наповнення.

Перший крок — з’ясуйте, чи існує типове чи примірне положення про відповідний підрозділ.

В основному типові положення регламентують питання діяльності структурних підрозділів органів державної влади, бюджетних установ. Для багатьох сфер економічної діяльності центральними органами виконавчої влади розроблено відомчі типові положення про підрозділи.

Для організацій недержавної форми власності типові чи примірні положення майже відсутні. Згадаємо лише про Типове положення про службу охорони праці (затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255), на основі якого, з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, роботодавець розробляє і затверджує власне Положення про службу охорони праці відповідної організації (п. 1.2 Типового положення про службу охорони праці ).

Порада

Якщо для певної групи підрозділів або сфери діяльності затверджено типове чи примірне положення про підрозділ, скласти власне положення, зокрема, і в організації недержавної форми власності, досить легко. Візьміть за основу структуру та зміст типового положення, врахуйте структуру рекомендованої нами форми, специфіку організації і підрозділу та підготуйте проект положення

Якщо типове чи примірне положення відсутнє, у пригоді стане Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП).

Згідно із Загальними положеннями ДКХП, наведеними у Випуску 1 ДКХП, ДКХП є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом в організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. ДКХП складається з Випусків і Розділів випусків, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.

Відповідно до підпункту «б» пункту 4 Загальних положень,саме ДКХП слугує основою як для складання посадових (робочих) інструкцій працівників, так і для складання положень про структурні підрозділи.

Оформлюємо та погоджуємо положення про підрозділ

Положення про підрозділ оформлюють відповідно до вимог інструкції з діловодства організації, національних стандартів у сфері діловодства, зокрема Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163–2003).

Положення оформлюють на загальному бланку організації. Дозволяється оформлювати положення і на стандартних аркушах паперу формату А4. При оформленні доцільно використовувати бланки з кутовим розташуванням постійних реквізитів (згідно з положеннями Збірника форм ОРД).

Увага!

При розробленні положень про структурні підрозділи віддають перевагу кутовому розташуванню постійних реквізитів, оскільки за поздовжнього розташування реквізитів на аркуші не залишається місця для обов’язкового реквізиту положення — грифа затвердження документа

Положення підписує керівник підрозділу. Далі документ погоджують (візують) в установленому в організації порядку (керівник юридичної служби, заступник керівника організації, що відповідає за напрям діяльності та ін.).

Передаємо положення про підрозділ на затвердження керівнику організації чи колегіальному органу управління

Після внутрішнього погодження положення затверджується — відповідно до повноважень керівника та органів управління організації, визначених статутом (положенням про організацію), — керівником організації чи колегіальним органом управління (рішенням правління, ради, дирекції тощо).

Якщо керівник організації особисто затверджує кожне із розроблених положень, то гриф затвердження складається із слова ЗАТВЕРДЖУЮ, назви посади керівника, його особистого підпису, розшифрування підпису (ініціалів і прізвища), дати затвердження.

Приклад

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Усе буде добре»

    Добродій              К. М. Добродій
    (підпис)

          20.04.2017         
(дата затвердження)

Якщо передбачається, що положення набиратимуть чинності пізніше дати затвердження, доцільно затверджувати їх наказом керівника організації. У цьому разі гриф затвердження буде складатися зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО, назви виду документа у називному відмінку, його дати та номера.

Приклад

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

ТОВ «Усе буде добре»

20.04.2017 № 141

Якщо затвердження положень належить до повноважень колегіального органу управління організації, то гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО, назви виду документа та найменування колегіального органу, дати та номера.

Приклад!

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання правління

ПрАТ «Веселка»

20.04.2017 № 13

Реєструємо положення

Дату та реєстраційний індекс положення зазначають у день затвердження. Дата положення має збігатися з датою затвердження. Реєстраційний індекс положення може складатися з порядкового номера за картотекою (журналом) реєстрації положень про структурні підрозділи (якщо в організації ведеться окрема реєстрація положень про структурні підрозділи) або з порядкового номера за картотекою чи журналом реєстрації внутрішніх документів.

Приклад

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Усе буде добре»

ПОЛОЖЕННЯ

про експедицію

20.04.201312

м. Київ

Положення про структурний підрозділ підприємства


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"

зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на святковий Вебінар до Дня кадровика, який відбудеться 26 квітня. Спікери: Ірина Житкова, Ірина Матійко, Ольга Догадіна, Олена Петровська, а також Юлія Видиборець з інформацією про новий мобілізаційний закон — головні зміни. Ще у програмі — накопичення щорічної відпустки мобілізованому, оплата лікарняного суміснику, виплата лікарняного по вагітності та пологах при ускладнених пологах, обчислення спеціального стажу медикам. Також експерти розкажуть про альтернативні способи обміну кадровими документами під час воєнного стану, як вивести на роботу працівників, звільнених зі строкової військової служби та дадуть відповіді на гарячі питання персонального військового обліку

Щоб переглянути святковий вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Вебінар до дня кадровика

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді