Суміщення професій та посад

UA RU
Автор
порталу «Кадровик-01»
На підприємстві працівник може виконувати, крім основних обов’язків, ще й додаткову роботу. Така діяльність у трудовому законодавстві називається «суміщення професій (посад)». У чому полягає суміщення професій і посад, скільки посад можна суміщувати одночасно та чи передбачена законодавством доплата за суміщення посад, — дізнаєтесь у статті.

Тлумачення поняття «суміщення»

Згідно із ст. 105 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) суміщення професій/посад — це виконання працівником, крім своєї основної роботи, обумовленої трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою, не звільняючись від виконання основної роботи (постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 № 1145).

Однак суміщення посад дозволяється лише у випадку, коли робота виконується в межах категорії персоналу, до якої сам працівник належить. Приміром, робітники, інженерно-технічні працівники, службовці тощо.

Не плутайте сумісництво і суміщення. Робота за суміщенням обов’язково відбувається в межах одного й того самого підприємства, саме тому не доречно його класифікувати на зовнішнє і внутрішнє.

Сумісництво і суміщення: в чому різниця ➤

Суміщення професій (посад) ґрунтується на тому, що суміщувана посада є в штатному розписі підприємства, але залишається вакантною, отже за посадою утворюється економія фонду заробітної плати, за рахунок якої і встановлюють доплату. Доплату за суміщення можна встановити одному працівнику або розподілити між кількома працівниками залежно від обсягу додатково виконуваних робіт.

Умови застосування суміщення професій (посад):

 • у штатному розписі є вакантна посада;
 • працівник згоден на виконання додаткових обов’язків;
 • виконання додаткової роботи провадиться поряд з основною роботою (протягом законодавчо встановленої тривалості робочого дня, зміни);
 • за суміщення професій (посад) встановлюється доплата.

Суміщення можна запроваджувати безстроково або на певний строк, визначений датою або настанням певної події (до кінця року, до прийняття основного працівника).

Оформлення суміщення

У роботодавця є два способи, щоб доручити працівнику виконувати роботу за суміщенням:

 1. односторонньо. Тобто шляхом зміни істотних умов праці (ст. 32 КЗпП);
 2. за погодженням із працівником.

Суміщення за погодженням з працівником

У такому випадку суміщення можна запровадити в будь-який час.

Крок 1. Роботодавець має ознайомити працівника під підпис із посадовою інструкцією для посади, яку той суміщатиме.

Крок 2. Працівник:

 • має написати заяву на суміщення;
 • або пристати на письмову пропозицію роботодавця, проставляючи на документі відмітку про згоду.

Крок 3. Роботодавець видає наказ з кадрових питань тривалого строку зберігання, в якому зазначає:

 • посаду, за якою встановлюють суміщення;
 • розмір доплати;
 • обсяг додатково виконуваної роботи або частину обов’язків, передбачених посадовою інструкцією (якщо можна визначити);
 • дату, з якої працівник виконуватиме роботу за суміщенням.

Порада

Якщо суміщення доручається на визначений строк, застереження про строк має бути зазначено в заяві працівника та в наказі про доручення суміщення.

Наказ про запровадження суміщення

Наказ про запровадження суміщення

СКАЧАТИ

Кількість посад, які можна суміщувати

В Україні законодавство не обмежує кількість посад, які може суміщати одна особа. Це означає, що теоретично працівник може суміщати скільки завгодно посад одночасно, за умови дотримання певних вимог:

 1. Відповідність посадових обов’язків: суміщення можливе лише за умови, якщо посадові обов’язки за сумісництвом не суперечать один одному, не порушують інтереси роботодавців та не шкодять здоров’ю працівника.
 2. Обмеження робочого часу: загальна тривалість роботи за суміщенням протягом дня не повинна перевищувати встановленої законодавством норми (40 годин на тиждень).
 3. Оформлення документації: суміщення оформлюється наказом роботодавця за заявою працівника.

Водночас, викликає сумнів, що працівник упродовж робочого дня може виконувати у повному обсязі роботу за основною посадою і додатково, без зниження якості, 100% обов’язків за іншою посадою (професією).

Якщо працівник встигає за робочий день виконати роботу «за двох», а то і «за трьох», це означає, що у нього забагато вільного часу на основній роботі. Це свідчить про відсутність системи нормування праці в організації — «роздуті» штати.

Інша справа, якщо працівник поряд з основною роботою виконує за суміщенням окремі функції за кількома посадами, або час від часу.

Приклад

Бухгалтер ТОВ у порядку суміщення виконує:

 • функції касира з доплатою 10% від посадового окладу касира (потреба у виконанні роботи виникає періодично, утім задля укладання договору про повну матеріальну відповідальність має бути документально оформлено, що працівник виконує роботу за посадою касира);
 • роботу інспектора з кадрів з доплатою 50% від посадового окладу інспектора з кадрів.

Також бухгалтер виконує частину обов’язків секретаря (реєстрація вхідної та вихідної документації, відповіді на телефонні дзвінки) у разі його тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) з доплатою у розмірі 20% посадового окладу секретаря.

Хоч законодавство й не містить обмежень щодо кількості суміщуваних посад одночасно, при правильній організації праці навряд можлива ситуація, за якої за 8 годин роботи працівник без втрати якості може виконати роботу за іншою посадою, також розраховану на виконання упродовж повного робочого дня.

Як табелювати суміщення

Доплата за суміщення

Відповідно до статті  105 КЗпП за суміщення обов’язково провадять доплату. Граничні розміри доплати за суміщення мають бути обумовлені у колективному договорі підприємства. Якщо ж такого документа немає, роботодавець має узгодити питання доплати чи з виборним органом профспілкової організації, тобто з представником профспілки, чи з іншим уповноваженим на вирішення таких питань органом.

Крім того, обсяги доплат за суміщення професій мають бути визначені відповідно до законодавства, Генеральної, відповідної галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди.

Основою розрахунку оплати за суміщення посад є посадовий оклад. Ключовий нормативний акт, на підставі якого здійснюється оплата праці — постанова Кабміну «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі Постанова № 1298). Остання регулює це питання наступним чином: доплата за суміщення посад здійснюється у розмірі до 50%  посадового окладу (тарифної ставки) (пп. «3» п. 3 Постанови № 1298).

Важливо!

Якщо у колективному договорі не визначено чітко розмір доплати, а теж вказаний інтервал до 50% посадового окладу, то обов’язково вкажіть у наказі керівника точний розмір відсотку доплати. Наприклад, 35% окладу за основною роботою (посадою).

Якщо виникає трудовий спір, а розмір доплати за суміщення не був визначений у колективному договорі чи погоджений інакше, розмір доплати суд визначає з урахуванням таких показників:

Суміщення й звільнення

Скасувати суміщення можна як за ініціативи працівника, так і роботодавця. Суміщення на прохання працівника можна припинити в будь-який момент. Працівник має написати відповідну заяву, роботодавець — видати наказ про припинення суміщення посад.

Увага!

Роботодавець обмежений законодавством у строках при скасуванні суміщення. Адже суміщення — це істотна умова праці. Щоб скасувати суміщення, встановлене на невизначений строк, роботодавець повинен попередити працівника не пізніше ніж за два місяці.

Чи потрібно скасовувати суміщення, якщо працівник звільняється з роботи? З’ясуймо.

Окремий трудовий договір за суміщуваною посадою не укладають.  Адже відповідно до статті 105 КЗпП працівник поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує додаткову за іншою професією (посадою).

Коли працівник звільняється, він втрачає основне місце роботи на підприємстві. Отже він фізично не може поряд «втраченою роботою» виконувати додаткову. Наказ про скасування суміщення видавати не потрібно.

У разі звільнення працівника суміщення скасовується автоматично.

Cумісництво та суміщення в умовах воєнного стану

До Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон № 1700) було внесено зміни, згідно з якими відтепер публічні особи можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю за умови, якщо вони знаходяться: 
 • у відпустці без збереження заробітної плати; 
 • у простої.  
Як оформити простій під час війни
 
Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюються: 
 
 • на державних службовців категорій «Б» та «В»; 
 • на посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до четвертої — сьомої категорій. 
Посадовці можуть працювати на іншій роботі вже з першого дня відпустки без збереження заробітної плати чи простою. Умова — відповідні держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування уклали трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або ФОП, стосовно яких вони протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи ухвалення відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців (п. 2-8 розд. ХІІІ «Прикінцевих положень» Закону № 1700). 
 Суміщення професій та посад Чи подавати повідомлення в податкову про суміщення?
Обіймати посади в органах держвлади, ОМС, на державних та комунальних підприємствах така посадова особа у простої чи у відпустці без збереження зарплати не може.
Посадовець повинен припинити суміщення чи сумісництво після повернення до роботи на публічній службі протягом 15 робочих днів із дня припинення простою або закінчення відпустки. 


зміст

Рекомендація місяця від редакції порталу «Кадровик-01»

Запрошуємо на вебінар «Оплата лікарняних в період воєнного стану», який відбудеться 6 червня. Спікер — керівник експертної групи «Експертус Кадри» Ольга Догадіна. У програмі — скільки може бути е-лікарняних поспіль, як з’ясувати: е-лікарняний первинний чи продовження попереднього, як оформити лікарняний з-за кордону. Також дізнаєтеся як оплачувати лікарняний суміснику, чи оплачувати лікарняний виконавцю робіт за ЦПД та як оплатити е-лікарняний, якщо працівник звільняється.

Щоб переглянути вебінар та отримати сертифікат, реєструйтеся Система «Експертус Кадри» святкує День народження

Оплата лікарняних в період воєнного стану

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді